Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
15.02.2023 08:10

Przypomnienie: Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo,
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

            Przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Michałowice  od 1 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na wolne miejsca, na rok szkolny 2023/2024. Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacyjnego dostępnego pod adresem:

https://michalowice.rekrutacje.edu.pl.

 

Dzieci  6 letnie (ur. 2017 r.), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych:

  1. w  Szkole Podstawowej w Michałowicach – 2 oddz.
  2. w Przedszkolu w Michałowicach – 1 oddz.
  3. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie – 2 oddz.
  4. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi – 2 oddz.

Do Przedszkoli Gminnych w Michałowicach i Nowej Wsi, przyjmowane będą dzieci w wieku 3 - 5 lat (ur. 2018 - 2020 r.) zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające następujące kryteria określone  w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.) tzw. kryteria ustawowe:

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji prowadzonym z uwzględnieniem ww. kryteriów ustawowych w przedszkolu pozostaną wolne miejsca, będą na nie przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr XIV/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r zmienionej Uchwałą nr XIV/185/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2019 r. i Uchwałą nr XXXV/390/2021 z dnia 14 września 2021 r.

 

L.p

Kryterium

tak / nie

liczba punktów

1.

obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata

 

100

2.

kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  lub dziecko, które ze względów zdrowotnych ma odroczone obowiązkowe szczepienie

 

80

3.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

60

4.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VIII szkoły podstawowej,  w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

40

5.

dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn.zm.)

 

20

 

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty wskazane we wniosku rekrutacyjnym.

Dzieci urodzone w roku 2018 i 2019, które już uczęszczają do przedszkoli publicznych i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w tym samym przedszkolu, nie biorą udziału  w rekrutacji wg. kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do przedszkoli po raz pierwszy. Wyjątkiem będą jedynie te dzieci, których rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne, od dnia 1 września 2023 r.

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w grupie 4-latków i 5 - latków w roku szkolnym 2023/2024, należy wypełnić Deklarację pozostania  w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Formularz deklaracji, wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń można pobrać ze strony internetowej  www.bip.cuw.michalowice.pl lub w przedszkolu. Deklarację  należy złożyć w terminie do 24 lutego 2023 r., co zagwarantuje dziecku miejsce w dotychczasowej placówce od 1 września 2023 r.

 

Data publikacji: 15.02.2023 08:15
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2023 12:07
Wyświetleń: 583
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak