Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
22.02.2022 12:05

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Michałowice  od 1 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na wolne miejsca, na rok szkolny 2022/2023, po raz pierwszy rekrutacja odbywać będzie się za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji .

SYSTEM ELEKTRONICZNYCH REKRUTACJI

michalowice.rekrutacje.edu.pl

Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej. Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

Aby złożyć wniosek do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail. Mechanizm podpisania wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym. W przypadku skorzystania z tej opcji, nie będą Państwo musieli  dostarczać wniosków wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest samotny, a drugi ma ograniczone lub zabrane prawa.

 

Dzieci 6 letnie (ur. 2016 r.), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych:

  1. w  Szkole Podstawowej w Michałowicach
  2. w Przedszkolu w Michałowicach
  3. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie
  4. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi .

Do Przedszkoli Gminnych w Michałowicach i Nowej Wsi, przyjmowane będą dzieci w wieku 3 - 5 lat zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające następujące kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) tzw. kryteria ustawowe:

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji prowadzonym z uwzględnieniem ww. kryteriów ustawowych w przedszkolu pozostaną wolne miejsca, będą na nie przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr XIV/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r zmienionej Uchwałą nr XXXV/390/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2021 r.

L.p

Kryterium

tak / nie

liczba punktów

1.

obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata

 

100

2.

kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  lub dziecko, które ze względów zdrowotnych ma odroczone obowiązkowe szczepienie

 

80

3.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

60

4.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VIII szkoły podstawowej,  w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

40

5.

dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze.zm.)

 

20

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty wskazane we wniosku rekrutacyjnym.

Dzieci urodzone w roku 2017 i 2018, które już uczęszczają do przedszkoli publicznych i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w tym samym przedszkolu, nie biorą udziału  w rekrutacji wg. kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do przedszkoli po raz pierwszy. Wyjątkiem będą jedynie te dzieci, których rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne, od dnia 1 września 2022 r.

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w grupie 4-latków i 5 - latków w roku szkolnym 2022/2023, należy wypełnić  Deklarację pozostania  w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.bip.cuw.michalowice.pl lub w przedszkolu.


infografika e-Rekrutacja

Załączniki

Data publikacji: 22.02.2022 12:09
Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2022 11:45
Wyświetleń: 609
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak