Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
08.01.2021 15:10

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice ogłasza nabór

na wolne stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 1. Określenie wolnego stanowiska
  Główny księgowy.
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  Wymiar etatu: 1/1 etat
  Zatrudnienie od 01.02.2021 r.
 2. Określenie wymagań związanych z ww. stanowiskiem.
 3. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie lub innych państw członkowskich UE zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie:
   ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  5. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości
   w jednostkach budżetowych min. 4 lata,
  2. znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności:
  3. struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,
  4. ustawy o samorządzie gminnym i przepisów oświatowych,
  5. ustawy o rachunkowości,
  6. ustawy o finansach publicznych
  7. zasad finansowania zadań oświatowych i Karty Nauczyciela
  8. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  9. znajomość przepisów VAT w sferze jednostek samorządu terytorialnego
  10. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  11. znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej,
  12. umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność i systematyczność,
  13. znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów finansowo – księgowych INFO – SYSTEM GROSZEK.
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Kontrola dokumentów finansowych w celu zapewnienia właściwego przebiegu operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej.
  2. Opracowywanie i wprowadzanie w życie Polityki Rachunkowości dla CUW oraz obsługiwanych placówek oświatowych, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych i inwentaryzacji.
  3. Nadzorowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości, wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy.
  4. Dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu.
  5. Zapewnienie pod względem finansowym realizacji umów na wykonanie usług i robót zawieranych przez jednostki z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
  6. Współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych przy opracowywaniu planu finansowego i jego zmian.
  7. Bieżące informowanie kierowników jednostek obsługiwanych o sytuacji finansowej i realizacji budżetu.
  8. Przestrzeganie rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
  9. Opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
  10. Wykonywanie kontroli wewnętrznej.
  11. Wprowadzanie projektów planu finansowego oraz zmian planu.
  12. Bezpośredni nadzór nad pracownikami księgowości Centrum Usług Wspólnych.
  13. Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń dyrektora CUW, decyzji, pism i innych dokumentów z zakresu swoich zadań.
 6. Warunki pracy
  1. Usytuowanie stanowiska pracy: na pierwszym piętrze w budynku wielopiętrowym ze schodami i z windą.
  2. Praca przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją mechaniczną.
  3. Stanowisko wymagające kontaktowania się z podmiotami zewnętrznymi i innymi stanowiskami.
 7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzone własnoręcznym podpisem,
  3. dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy),
  4. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw i dyplomów),
  5. dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń (kserokopie dyplomów i zaświadczeń),
  6. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień (kserokopie zaświadczeń, certyfikatów),
  7. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – ksero dokumentu potwierdzającego obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z przepisami o służbie cywilnej,
  8. oryginał kwestionariusza osobowego,
  9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. Dodatkowe informacje
  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, reprezentowany przez Dyrektora CUW. Dane przetwarzane
   są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, a także prawo do wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Biuletynie Informacji Publicznej CUW.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie CUW z dopiskiem: Nabór – główny księgowy (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego) w terminie do dnia 18.01.2021 r. godz. 1200.

W związku z panującą sytuacją dotyczącą COVID-19, po przybyciu do siedziby CUW prosimy o kontakt pod nr tel. 22 350 91 56-57.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.cuw.michalowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CUW-u w Regułach, ul. Al. Powstańców Warszawy 1.

/-/Ewa Wierzgała

Dyrektor CUW Gminy

Michałowice

Data publikacji: 08.01.2021 15:17
Data ostatniej modyfikacji: 08.01.2021 15:17
Wyświetleń: 99
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak