Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
13.10.2020 13:15

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice ogłasza nabór

na wolne stanowisko:

STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI
 1. Określenie wolnego stanowiska
  1. Stanowisko ds. księgowości.
  2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  3. Wymiar etatu: 1/1 etat
  4. Zatrudnienie od 01.02.2021 r.
 2. Określenie wymagań związanych z ww. stanowiskiem.
  1. Wymagania niezbędne:
   1. obywatelstwo polskie lub innych państw członkowskich UE zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. wykształcenie:
    • średnie i 4 lata stażu pracy lub
    • wyższe i 2 lata stażu pracy.
   5. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
   2. znajomość regulacji prawnych w zakresie wykonywanych obowiązków,
   3. umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
   4. umiejętność pracy w zespole,
   5. sumienność, dokładność, odpowiedzialność, skuteczność działania, komunikatywność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,
  2. prowadzenie analityki kont wydatków z podziałem na poszczególne rozdziały i paragrafy,
  3. uzgadnianie kont na koniec każdego miesiąca,
  4. sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu przydzielonej jednostki,
  5. bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,
  6. rozliczanie VAT dla placówek oraz sporządzanie zestawień zbiorczych,
  7. sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla obsługiwanych placówek,
  8. dokonywanie analiz i rozliczeń środków finansowych na realizację zadań w zespołach szkół, przedszkolach, Centrum, informowanie o ich stanie głównego księgowego i dyrektora,
  9. wykonywanie przelewów,
  10. rozliczanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz żłobków i klubów dziecięcych, wystawianie not obciążeniowych,
  11. prowadzenie spraw związanych z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół.
  12. przygotowanie projektów zarządzeń dyrektora CUW i uchwał Rady Gminy z zakresu dotyczącego stanowiska,
  13. prowadzenie kontroli w żłobkach na terenie gminy,
 4. Warunki pracy
  1. Usytuowanie stanowiska pracy: na pierwszym piętrze w budynku wielopiętrowym ze schodami  i z windą.
  2. Praca  przy  komputerze  w  pomieszczeniach  stałej  pracy,  oświetlonych  światłem naturalnym i sztucznym z wentylacją mechaniczną.
  3. Stanowisko  wymagające  kontaktowania  się  z  podmiotami  zewnętrznymi  i  innymi stanowiskami.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzone własnoręcznym podpisem,
  3. dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy),
  4. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw i dyplomów),
  5. dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń (kserokopie dyplomów i zaświadczeń),
  6. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień (kserokopie zaświadczeń, certyfikatów),
  7. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – ksero dokumentu potwierdzającego obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z przepisami o służbie cywilnej,
  8. oryginał kwestionariusza osobowego.
  9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. Dodatkowe informacje
  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, reprezentowany przez Dyrektora CUW. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, a także prawo do wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Biuletynie Informacji Publicznej CUW.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie CUW z dopiskiem: Nabór – stanowisko ds. księgowości (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego) w terminie do dnia 27.10.2020 r. godz. 1400.

W związku z panującą sytuacją dotyczącą COVID-19, po przybyciu do siedziby CUW prosimy o kontakt pod nr tel. 22 350 91 56-57.  

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.cuw.michalowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CUW-u w Regułach, ul. Al. Powstańców Warszawy 1.

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW Gminy

Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 13.10.2020 13:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2020 13:59
Wyświetleń: 217
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak