Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
14.12.2020 13:45

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice ogłasza nabór

na wolne stanowisko:

STANOWISKO DS. KADR

ROZSTRZYGNIĘTY

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru  na ww. stanowisko przyjęto p. Katarzynę Augustyniak


 1. Określenie wolnego stanowiska
  Stanowisko ds. kadr.
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  Wymiar etatu: 1/2 - 1/1 etat.
  Zatrudnienie od: styczeń 2021 r.
 2. Określenie wymagań związanych z ww. stanowiskiem.
  1. Wymagania niezbędne:
   1. obywatelstwo polskie lub innych państw członkowskich UE zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. wykształcenie:
    1. średnie i 4 lata stażu pracy lub
    2. wyższe i 2 lata stażu pracy.
   5. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
   2. znajomość regulacji prawnych w zakresie wykonywanych obowiązków,
   3. umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
   4. umiejętność pracy w zespole,
   5. sumienność, dokładność, odpowiedzialność, skuteczność działania, komunikatywność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników CUW i placówek obsługiwanych, w zakresie spraw związanych z zatrudnieniem, jego przebiegiem oraz rozwiązaniem umów o pracę,
  2. przygotowywanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, tj. zmiany wynagrodzenia, zmiany stanowiska pracy, udzielania urlopów, wydawania świadectw pracy,
  3. rejestracja uprawnień pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne lub rentowe, dodatki),
  4. prowadzenie dokumentacji związanej z obecnością w pracy i urlopami pracowników Centrum,
  5. kompletowanie i przekazywanie do właściwych oddziałów ZUS dokumentów pracowników jednostek obsługiwanych oraz Centrum przechodzących na emeryturę lub rentę,
  6. prowadzenie całości spraw związanych z wypadkami przy pracy,
  7. sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw kadrowych,
  8. uzupełnianie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych o dane dotyczące zatrudnienia,
  9. przygotowanie dokumentacji konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,
  10. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  11. uczestnictwo w kontrolach prowadzonych przez Centrum w placówkach oświatowych.
  12. udział w przygotowaniu materiałów i informacji do rocznego sprawozdania z realizacji zadań oświatowych,
  13. udział w przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń dyrektora CUW, decyzji, pism i innych dokumentów z zakresu swoich zadań.
 4. Warunki pracy.
  1. Usytuowanie stanowiska pracy: na pierwszym piętrze w budynku wielopiętrowym ze schodami
   i z windą.
  2. Praca przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym
   i sztucznym z wentylacją mechaniczną.
  3. Stanowisko wymagające kontaktowania się z podmiotami zewnętrznymi i innymi stanowiskami.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzone własnoręcznym podpisem,
  3. dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy),
  4. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw i dyplomów),
  5. dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń (kserokopie dyplomów
   i zaświadczeń),
  6. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień (kserokopie zaświadczeń, certyfikatów),
  7. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – ksero dokumentu potwierdzającego obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z przepisami o służbie cywilnej,
  8. oryginał kwestionariusza osobowego.
  9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. Dodatkowe informacje.
  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, reprezentowany przez Dyrektora CUW. Dane przetwarzane
   są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, a także prawo do wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Biuletynie Informacji Publicznej CUW.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie CUW z dopiskiem: Nabór – stanowisko ds. kadr (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego) w terminie do dnia 28.12.2020 r. godz. 1400.

W związku z panującą sytuacją dotyczącą COVID-19, po przybyciu do siedziby CUW prosimy o kontakt pod nr tel. 22 350 91 56-57.  

 

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.cuw.michalowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CUW-u w Regułach, ul. Al. Powstańców Warszawy 1.

 

 

/-/Ewa Wierzgała

Dyrektor CUW Gminy

Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 14.12.2020 14:03
Data ostatniej modyfikacji: 08.01.2021 10:34
Wyświetleń: 171
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak