Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
23.09.2020 10:30

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice ogłasza nabór

na wolne stanowisko:

STANOWISKO DS. BHP

 

 1. Określenie wolnego stanowiska

Stanowisko ds. bhp.

Forma zatrudnienia: umowy o pracę (5 umów na 0,1 etatu)

Wymiar etatu: ½

Przewidywane wynagrodzenie: 2 640,00 zł – 3 080,00 brutto (1/2 etatu)

Zatrudnienie od październik 2020 r.

 1. Określenie wymagań związanych z ww. stanowiskiem.
  1. Wymagania niezbędne:
   1. obywatelstwo polskie lub innych państw członkowskich UE zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. wykształcenie:
    • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub
    • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub
    • studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
   5. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
   2. znajomość regulacji prawnych w zakresie wykonywanych obowiązków,
   3. umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
   4. umiejętność pracy w zespole,
   5. sumienność, dokładność, odpowiedzialność, skuteczność działania, komunikatywność.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. realizacja zadań wynikających w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy i kodeksu pracy,
  2. prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników:
   1. Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice,
   2. Szkoły Podstawowej w Michałowicach,
   3. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie,
   4. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi,
   5. Gminnego Przedszkola w Michałowicach

w zakresie obowiązujących przepisów bhp oraz bieżąca kontrola ich aktualności,

 1. prowadzenie kontroli stanu warunków pracy, a także przestrzegania przepisów i zasad bhp przez pracowników,
 2. sporządzanie dokumentacji pokontrolnych,
 3. opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy,
 4. sporządzanie protokołów powypadkowych pracowników i uczniów,
 5. wykonywanie innych niezbędnych czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 1. Warunki pracy
  1. Sumaryczna norma tygodniowa czasu pracy: 20 godzin,
  2. Miejsce pracy:
   1. Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice - praca w budynku Urzędu. Budynek posiada windy oraz ciągi komunikacyjne i toalety o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek jest klimatyzowany,
   2. Szkoła Podstawowa w Michałowicach - budynek posiada ciągi komunikacyjne i toalety o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
   3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie - budynek posiada windy oraz ciągi komunikacyjne i toalety o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
   4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi - budynek posiada windy oraz ciągi komunikacyjne i toalety o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
   5. Gminne Przedszkole w Michałowicach - budynek parterowy posiada ciągi komunikacyjne
    o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
  3. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz pomiędzy budynkami, bezpośrednią i telefoniczną obsługą pracowników jednostek organizacyjnych.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzone własnoręcznym podpisem,
  3. dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy),
  4. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw i dyplomów),
  5. dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń (kserokopie dyplomów i zaświadczeń),
  6. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień (kserokopie zaświadczeń, certyfikatów),
  7. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – ksero dokumentu potwierdzającego obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z przepisami o służbie cywilnej,
  8. oryginał kwestionariusza osobowego.
  9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, reprezentowany przez Dyrektora CUW. Dane przetwarzane
są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania, a także prawo do wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Biuletynie Informacji Publicznej CUW.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie CUW w pokoju 119, z dopiskiem: Nabór – stanowisko ds. bhp (na kopercie należy podać:
imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego) w terminie do dnia 07.10.2020 r. godz. 1200.

 

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.cuw.michalowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CUW-u
w Regułach, ul. Al. Powstańców Warszawy 1.

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW Gminy

Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 23.09.2020 10:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2020 13:44
Wyświetleń: 71
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak