Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
18.06.2019 09:05

CUW ogłasza nabór

na wolne stanowisko:
SPECJALISTA DS. PŁAC
 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie lub innych państw członkowskich UE zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1260 ze zm.),
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie wyższe lub średnie,
  5. 4 letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego lub 5 letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego,
  6. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
  7. umiejętność sporządzania list płac (w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego),
  8. znajomość obsługi programu „Płatnik”,
  9. znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT),
  10. znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie:
   • ustawy Karta Nauczyciela,
   • ustawy Kodeks pracy,
   • ustawy o pracownikach samorządowych,
   • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  11. znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych (w tym sporządzania dokumentów ZUA, ZCNA, IR, DRA, RCA).
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostce budżetowej,
  2. znajomość programu VULCAN – PŁACE,
  3. komunikatywność i umiejętność współpracy, 
  4. znajomość ustawy Prawo oświatowe,
  5. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
  6. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  7. znajomość przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,
  8. znajomość przepisów w zakresie kontroli obowiązku nauki,
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Sporządzanie list płac w programie Vulcan – Płace dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych  zatrudnionych w placówkach oświatowych:
   • miesięcznych wynagrodzeń,
   • wynagrodzeń za godziny pozalekcyjne, ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa nauczycieli,
   • wynagrodzeń za godziny nadliczbowe pracowników niepedagogicznych,
   • nagród jubileuszowych i okolicznościowych,
   • dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki),
   • świadczeń socjalnych,
   • stypendiów dla uczniów,
  2. sporządzanie przelewów na konta osobiste pracowników obsługiwanych placówek.
  3. prowadzenie kart wynagrodzeń ww. pracowników,
  4. wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników,
  5. rozliczanie rachunków z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
  6. prowadzenie rozliczeń składek ZUS, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych oraz obsługiwanie programu Płatnik,
  7. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla ZUS (m.in. ZUA, ZCNA, IR, DRA, RCA)
  8. sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń podatkowych: PIT- 4, PIT 4R, PIT – 8B, PIT – 11, PIT – 40,
  9. sporządzanie zestawień z wynagrodzeń do zaangażowania środków,
  10. prowadzenie archiwum zakładowego,
  11. obsługa kancelaryjna Centrum,
  12. prowadzenie spraw z zakresu kontroli obowiązku nauki w Gminie Michałowice,
  13. załatwianie interesantów i innych spraw wynikających z pełnienia obowiązków pracownika ds. płac.
 4. Warunki pracy
  1. Miejsce pracy:
   Praca w budynku Urzędu. Budynek posiada windy oraz ciągi komunikacyjne i toalety o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek jest klimatyzowany.
  2. Stanowisko pracy:
   Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz bezpośrednią i telefoniczną obsługa pracowników jednostek organizacyjnych.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzone własnoręcznym podpisem,
  3. dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy),
  4. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw i dyplomów),
  5. dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń (kserokopie dyplomów i zaświadczeń),
  6. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień (kserokopie zaświadczeń, certyfikatów),
  7. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – ksero dokumentu potwierdzającego obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z przepisami o służbie cywilnej,
  8. oryginał kwestionariusza osobowego.
  9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie CUW-u w pokoju 119, z dopiskiem: Nabór – specjalista ds. płac (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz nr telefonu kontaktowego) w terminie do dnia 01.07.2019 r. godz. 1400.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.cuw.michalowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CUW-u w Regułach, ul. Al. Powstańców Warszawy 1.

 

Załączniki

Data publikacji: 18.06.2019 09:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2019 11:55
Wyświetleń: 191
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak