Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
28.11.2022 13:25

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice ogłasza nabór na wolne stanowisko

ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Zatrudnienie od 02 stycznia 2023 r.
Termin składania ofert do 12 grudnia 2022 r.
ROZSTRZYGNIĘTY

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru  na ww. stanowisko przyjęto p. Małgorzatę Ciesielską


 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie lub innych państw członkowskich UE zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z  2022 r. poz. 530),
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie: wyższe i minimum 4 lata stażu pracy,
  5. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,
  6. znajomość ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie:
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy finansach publicznych,
 • ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 • ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • ustawy prawo zamówień publicznych
 • ustawy prawo oświatowe,
 • ustawy o systemie oświaty.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostce budżetowej,
  2. komunikatywność i umiejętność współpracy, 
  3. sumienność, dokładność, odpowiedzialność, skuteczność działania,
  4. znajomość rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont,
  5. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  6. znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. dokonywanie wstępnej kontroli pod względem merytorycznym oraz kontroli kompletności rzetelności operacji gospodarczych i finansowych,
 2. nadzór nad prowadzeniem zadań w zakresie udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych udzielanych z budżetu Gminy,
 3. nadzór nad obsługą w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice, oraz nadzór nad obsługą dotacji otrzymywanych z programów rządowych,
 4. nadzór nad prowadzonymi sprawami związanymi z dofinansowaniem pracodawcom kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników,
 5. nadzór nad prawidłowością procedur i rozliczeń dowozu dzieci do szkół,
 6. przygotowanie procedury prawidłowego obiegu, ewidencji, przechowywania i archiwizowania dokumentacji finansowo-księgowej,
 7. nadzór nad prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 8. obsługa księgowa funduszu świadczeń socjalnych,
 9. koordynacja i pomoc przy opracowywaniu projektów planów dochodów i wydatków oraz w opracowywaniu zmian do tych planów,
 10. inicjowanie i opracowywanie projektów zarządzeń,
 11. analiza wniosków i przygotowanie wypłat z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 12. przygotowanie planów i sprawozdań z kontroli zarządczej.
 1. Warunki pracy
  1. Miejsce pracy:
   Praca w budynku Urzędu. Budynek posiada windy oraz ciągi komunikacyjne i toalety o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek jest klimatyzowany.
  2. Stanowisko pracy:
   Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz bezpośrednią i telefoniczną obsługa pracowników jednostek organizacyjnych.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
  2. życiorys – curriculum vitae opatrzone własnoręcznym podpisem,
  3. dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy),
  4. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw i dyplomów),
  5. dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń (kserokopie dyplomów i zaświadczeń),
  6. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień (kserokopie zaświadczeń, certyfikatów),
  7. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – ksero dokumentu potwierdzającego obywatelstwo oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z przepisami o służbie cywilnej,
  8. oryginał kwestionariusza osobowego.
  9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 1. Informacje dodatkowe:

1)  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Michałowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

2)  „Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, reprezentowany przez Dyrektora CUW. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich.  Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Biuletynie Informacji Publicznej CUW. https://www.bip.cuw.michalowice.pl/strona-glowna/ochrona-danych-osobowych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: Nabór – Zastępca Głównego Księgowego (na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres email oraz nr telefonu kontaktowego) należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Michałowice w biurze podawczym lub do pokoju 119, w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 16.00

 

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.cuw.michalowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie CUW-u w Regułach, ul. Al. Powstańców Warszawy 1.

 

 

/-/Ewa Wierzgała

 

Dyrektor CUW Gminy

Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 28.11.2022 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2023 14:27
Wyświetleń: 335
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak