Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice

Informacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Zgodnie z art. 32 i 39  ustawy Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest:

Art. 32 ust. 6

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Art. 39 ust 4

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 

Dowożenie transportem specjalistycznym zorganizowanym przez gminę.

 

W Gminie Michałowice co roku ogłaszany jest przetarg na świadczenie usługi dowożenia dzieci z niepełnosprawnościami zamieszkałymi w naszej gminie do szkół zlokalizowanych poza jej terenem. Dlatego też, informację o korzystaniu z tej formy dowozu w nowym roku szkolnym, rodzice dzieci muszą złożyć do Centrum Usług Wspólnych do 15 czerwca każdego roku. Informacja ma formę wniosku o zorganizowanie dowozu dziecka (wzór wniosku poniżej). Wraz z wnioskiem rodzice składają:

  1. kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
  2. zaświadczenie, że dziecko jest uczniem danej szkoły, wystawione przez dyrektora szkoły.

 

Zwrot kosztów przejazdu ucznia, gdy dowożenie zapewniają rodzice.

 

Inna formą realizacji obowiązku gminy określonego w ustawie jest  refundacja kosztów za dojazd dziecka do szkoły lub przedszkola, w sytuacji gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice. Refundacja obejmuje przejazd dziecka i opiekuna z domu do szkoły i z powrotem.

Rodzice, którzy sami dowożą dziecko z niepełnosprawnością do szkoły,  powinni złożyć do Centrum Usług Wspólnych wniosek w terminie do 31 lipca (przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego). Załącznikami do wniosku są:

1. aktualne zaświadczenie ze szkoły,

2. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

3. kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, którym rodzice dowożą dziecko.

Następnie z rodzicami zawierana jest umowa, określająca terminy i zasady zwrotu środków finansowych w oparciu o stawkę za 1 km przebiegu pojazdu określoną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Szczegółowych informacji o dowożeniu dzieci do szkół udzielane są pod tel. 22 350 91 52 email: a.moskwa@cuw.michalowice.pl .

 

 

Załączniki

Data publikacji: 23.10.2018 14:46
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2024 14:26
Wyświetleń: 603
Autor: Bogdan Kwietniak
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak