Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
253

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zapewnienia obsługi finansowej, rachunkowej, prawnej oraz administracyjno – organizacyjnej placówek oświatowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym jest:

Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05- 816 Michałowice

Tel. 22 350 91 60

e-mail: oswiata|michalowice.pl| |oswiata|michalowice.pl

(dalej „My”, „CUW” lub „Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

 

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych.
Możliwy jest też kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych.

Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, adres e-mail: iod@cuw.michalowice.pl,.

 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

 

Otrzymaliśmy je  od placówek oświatowych dla których prowadzimy obsługę finansową, rachunkową, prawną oraz administracyjno – organizacyjną, bądź bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
  • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
  • umożliwienia łatwiejszego kontaktu.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych i obowiązków ustawowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została przez Panią/Pana wyrażona. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

 

Tak, ponieważ wynika to z wyżej wymienionych przepisów prawa.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

 

- Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – art. 15 RODO

- Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO

- Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO

- Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych osobowych,
  • podmiotom świadczącym usługi:
  • doręczania korespondencji
  • świadczenia usług archiwizacyjnych
  • obsługi hostingowej
  • obsługi IT

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

 

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń – będziemy przetwarzać dane przez czas trwania wydarzenia i okres przewidziany
do archiwizacji.

Data publikacji: 07.06.2018 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2019 09:24
Wyświetleń: 253
Autor: Bogdan Kwietniak
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak