Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
2572

Stypendia im. Jana Pawła II

Zasady przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych.

 

Uprzejmie informujemy, że Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę, która zmienia zasady przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom wyróżniającym się w nauce. (Uchwała Nr XXX/384/2018 z dnia 15 lutego 2018 r.).

 

Stypendium im. Jana Pawła II będzie mógł otrzymać student, który:

 • zamieszkuje na terenie Gminy Michałowice,
 • zaliczył pierwszy rok studiów,
 • studiuje w trybie stacjonarnym (studia licencjackie i magisterskie) do ukończenia 25 roku życia,
 • nie przebywa na urlopie,  który przerywa tok studiów.

 

Wymagania wobec studentów:

 • za ostatni semestr osiągnął średnią ocen powyżej 4,2

lub

 • ukończył studnia pierwszego stopnia z wynikiem b. dobrym i jest studentem pierwszego roku studiów drugiego stopnia.

W uzasadnionych przypadkach Komisja, będzie mogła zaproponować przyznanie stypendium studentowi, który osiągnął średnią ocen z egzaminów za ostatni semestr powyżej 4,0 w skali ocen  2 – 5 lub 80% maksymalnej możliwej do uzyskania oceny w skali stosowanej przez uczelnię, jeżeli posiada on wyjątkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

 

W przypadku gdy w ostatnim semestrze nauki student nie otrzymywał ocen z egzaminów  lub przedmiotów (forma zaliczenia bez oceny) do oceny średniej będzie przyjmowana średnia ocen z poprzedniego semestru.

Do osiągnięć naukowych studentów nie mogą być zaliczone wyjazdy na uczelnie zagraniczne organizowane w ramach wymiany studenckiej lub programów typu Erasmus.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach będzie mógł ubiegać się tylko o jedno stypendium.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II może wystąpić student lub rektor szkoły wyższej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen uzyskanych przez studenta w ostatnim semestrze,
 • kserokopie dokumentów poświadczających najważniejsze osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i inne,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku.

 

Wnioski o przyznanie stypendium, według ustalonego wzoru składa się do Wójta Gminy Michałowice w terminach do dnia 15 marca i do dnia 15 października. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 600 zł.

Wnioski można również składać przez EPUAP na skrzynkę Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice (/CUWMichalowice)

 

Złożone wnioski o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II rozpatruje Komisja stypendialna, która po dokonaniu analizy wniosków i zbilansowaniu środków przewidzianych na dany okres stypendialny, przedkłada do Wójta Gminy listę kandydatów stypendystów.

 

Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronie oswiata.michalowice.pl

 

Zachęcamy uzdolnionych studentów do składania wniosków.

Wnioski

Data publikacji: 25.07.2014 14:43
Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2022 09:55
Wyświetleń: 2572
Autor: Bogdan Kwietniak
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak