Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
1687

S T A T U T

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Centrum Usług Wspólnych jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Michałowice. 2. Centrum Usług Wspólnych, zwane także w treści statutu „CUW” działa na podstawie:

 1. uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r., w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu,
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z poźń. zm.),
 4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047), 6) niniejszego statutu.

 

§ 2

 

 1. Siedzibą Centrum Usług Wspólnych jest budynek Urzędu Gminy w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.
 2. Terenem działania Centrum Usług Wspólnych jest Gmina Michałowice.
 3. Centrum Usług Wspólnych używa pieczęci podłużnej o następującej treści:
  Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
  Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
  05- 816 Michałowice Tel. 22 350 91 60
  REGON:001189376, NIP:534-15-60-582”
 4. Centrum Usług Wspólnych używa skrótu nazwy o treści „CUW”.

 

§ 3

 

Centrum Usług Wspólnych zapewnia obsługę finansową, rachunkową, prawną oraz administracyjno – organizacyjną placówkom oświatowym dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym. Są to:

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Szkolna 15,
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, ul. Al. Marii Dąbrowskiej 12/20:
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, ul. Główna 96, 4) Gminne Przedszkole w Michałowicach, ul. Szkolna 13.

 

Zakres działania

§ 4

 

Do zakresu działania CUW należy:

 1. w zakresie obsługi finansowej jednostek obsługiwanych:
  1. prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
  2. prowadzenie obsługi kasowej,
  3. bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,
  4. współpraca z kierownikami jednostek obsługiwanych przy opracowaniu planu finansowego i jego zmian,
  5. bieżąca informowanie kierowników jednostek o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
  6. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz wypłat za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  7. dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp.,
  8. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  9. rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
  10. sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,
  11. sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS,
  12. prowadzenie obsługi finansowej Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych.
 2. w zakresie obsługi rachunkowej jednostek obsługiwanych:
  1. określenie zasad (polityki) rachunkowości dla każdej z jednostek obsługiwanych,
  2. przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów,
  3. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w przypadku chronologicznym w sposób systematyczny,
  4. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  5. prowadzenie ewidencji składników majątkowych.
 3. w zakresie obsługi prawnej jednostek obsługiwanych:
  1. opiniowanie umów zawieranych przez dyrektorów jednostek obsługiwanych,
  2. udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach jednostek obsługiwanych,
 4. w zakresie obsługi administracyjno - organizacyjnej:
  1. prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów i pracowników jednostek obsługiwanych,
  2. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
  3. realizowanie w trybie Prawa zamówień publicznych zamówień na usługi i dostawy poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  4. współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji.
 5. realizacja w ramach obsługi, o której mowa w § 3 innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego, a zleconych do prowadzenia CUW, a w szczególności:
  1. obsługa finansowo - księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
  2. obsługa finansowo - księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  3. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi i dostawy dla obsługiwanych placówek oraz postępowań konkursowych zgodnie z wewnętrznym regulaminem zamówień publicznych o wartości niższej niż progi finansowe określone w ustawie Prawo zamówień publicznych,
  4. obsługa finansowo - księgowa oraz przyjmowanie zgłoszeń pracodawców o zawieraniu umów z pracownikami młodocianymi i przygotowywanie decyzji o zwrocie kosztów kształcenia młodocianych,
  5. prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego,
  6. przygotowanie corocznej Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
  7. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,
  8. obsługa dotacji dla: publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, niepublicznych placówek oświatowych oraz publicznych placówek oświatowych na terenie innych gmin, naliczanie dotacji, weryfikacja prawidłowości not obciążeniowych),
  9. prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz prowadzenie kontroli spełniania bezpiecznych warunków w żłobkach i klubach malucha na terenie Gminy Michałowice,
  10. naliczanie i obsługa dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, dotacji przedszkolnej, dotacji na podręczniki oraz innych dotacji przekazywanych na cele oświatowe.
  11. organizacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do placówek oświatowych,
  12. planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych,
  13. prowadzenie rejestru spełniania obowiązku szkolnego,
  14. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę oraz prowadzenie kontroli doraźnych i planowych w placówkach oświatowych,
  15. koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych,
  16. weryfikacja projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa przed zatwierdzeniem przez Wójta Gminy,
  17. obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowanie decyzji w tym zakresie,
  18. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i organizacją pracy komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora placówki oświatowej,
  19. prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Michałowice dla pracowników jednostek oświatowych,
  20. współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej,
  21. obsługa wypłat zasiłków szkolnych, stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych dla uczniów oraz studentów zamieszkałych w gminie Michałowice,
  22. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Michałowice i zarządzeń Wójta Gminy Michałowice dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych,
  23. współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie realizacji budżetu Gminy w części dotyczącej finansowania zadań w zakresie oświaty.

 

Zarządzanie i organizacja jednostki obsługującej

 

§ 5.

 

 1. Centrum Usług Wspólnych kieruje i reprezentuje na zewnątrz dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Michałowice.
 2. Dyrektor CUW jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Michałowice.
 3. Do podstawowych uprawnień i obowiązków dyrektora Centrum Usług Wspólnych należy:
  1. ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Centrum, a w szczególności opracowywanie regulaminu organizacyjnego oraz określanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,
  2. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych,
  3. wydawanie zarządzeń i instrukcji regulujących bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych,
  4. określanie kierunku i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie stosownych decyzji,
  5. ustalanie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Centrum Usług Wspólnych,
  6. zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  7. samodzielne podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,
  8. współpraca z Dyrektorami obsługiwanych jednostek,
  9. akceptowanie pod kątem celowości wydatków związanych z realizacją budżetu CUW,
  10. ustalanie wielkości stanu zatrudnienia Centrum Usług Wspólnych w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Michałowice.
 4. Dyrektor CUW ponosi odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych oraz poza terminowe i zgodne z prawem wykonanie zadań Centrum.
 5. Centrum Usług Wspólnych jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 6. Dyrektor CUW jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników CUW i jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
 7. Dyrektor i pracownicy Centrum Usług Wspólnych są pracownikami samorządowymi.
 8. Strukturę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych oraz szczegółowe zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora CUW.

 

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 6.

 

 1. Centrum Usług Wspólnych jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach o finansach publicznych, na podstawie własnego planu finansowego.
 2. Wniosek budżetowy określający środki niezbędne dla funkcjonowania CUW składa dyrektor do Wójta Gminy Michałowice, w terminach przewidzianych w przepisach o procedurze uchwalania budżetu gminy.
 3. Plan finansowy CUW realizuje dyrektor i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków.
 4. Ewidencja księgowa CUW jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
 5. Mienie CUW jest mieniem komunalnym, w skład którego nie wchodzą składniki mienia jednostek obsługiwanych.
 6. Nadzór nad działalnością finansową Centrum Usług Wspólnych sprawuje skarbnik Gminy a w pozostałym zakresie Wójt Gminy Michałowice.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 7 .

 

Zmiana postanowień Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Data publikacji: 28.07.2014 13:24
Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2023 14:26
Wyświetleń: 1687
Autor: Bogdan Kwietniak
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak