Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
398

Zakładanie placówek niepublicznych

A) Niepubliczne placówki mogą zakładać i prowadzić:

- osoby prawne którymi są stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne,

- osoby fizyczne (każdy człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych —pełnoletni i nie ubezwłasnowolniony),

Osoby te zwane są organami prowadzącymi.

B) Wpis do ewidencji

Wpis do Ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Gminy Michałowice dokonywany jest w ZOEAS Gminy Michałowice na podstawa pisemnego zgłoszenia. Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić placówki niepubliczne powinny złożyć formularz zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (lub ich poświadczonymi kserokopiami) w ZOEAS Gminy Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły lub wysłać pocztą.

 

Formularz zgłoszenia do ewidencji powinien zawierać:

1) określenie nazwy placówki,

2) określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki,

3) informację o siedzibie placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy oraz numer telefonu kontaktowego),

4) informację o miejscu prowadzenia placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu. numeru lokalu, kodu pocztowego, dzielnicy oraz numer telefonu kontaktowego);

5) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby.

6) określenie daty rozpoczęcia placówki.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) statut placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 84 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku punktu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie

Statut powinien określać

   a) nazwę, cel placówki oraz ich zadania;

   b) osobę prowadzącą placówkę;

   c) organy placówki oraz zakres ich zadań;

   d) organizację placówki;

   e) prawa i obowiązki pracowników oraz wychowanków placówki w tym przypadki, w których wychowanek może zostać skreślony z listy w placówce;

   f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki;

   g) zasady przyjmowania wychowanków do placówki;

2) listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych zatrudnienia w placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną bądź kserokopii świadectw i dyplomów);

3) informację o warunkach lokalowych — zgodnie z art. 82 ust 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty.

4) pozytywne opinie:

   a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

   b) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku gdy została wydana odmowa wydania opinii przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej o spełnieniu w budynku placówki określonych prawem wymogów bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,

5) dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić placówkę czyli

   - dokument tożsamości — osoba fizyczna,

   - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego — osoba prawna;

6) dane placówki do rejestru placówek oświatowych

 

Informacje dodatkowe :

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji placówek niepublicznych wydaje Wójt Gminy Michałowice w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu lub można odebrać osobiście

W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do "Ewidencji placówek niepublicznych Gminy Michałowice wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczanym terminie, Wójt Gminy Michałowice wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem ZOEAS Gminy Michałowice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 

Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach

   1) niepodjęcia działalności przez placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji:

   2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;

   3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, ze działalność placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem,

   4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

   5) zaprzestania działalności przez placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Data publikacji: 28.07.2014 10:19
Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2014 10:21
Wyświetleń: 398
Autor: Bogdan Kwietniak
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak