Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
26.04.2017 15:09

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 kwietnia 2017r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Michałowice nie jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 90 ust.1, ust. 2b i ust. 2d  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz.2156 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XI/101/2015 Rady Gminy Michałowice  z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 10922) zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 01 kwietnia 2017 roku ustala się wysokość dotacji na jednego ucznia (wychowanka) dla:

1) niepublicznych przedszkoli w wysokości 700,35 zł,

2) innych form wychowania przedszkolnego  w wysokości 373,52 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 26.04.2017 15:09
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2017 15:09
Wyświetleń: 101
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak