Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
25.04.2017 15:25

Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na ucznia (wychowanka) dla niepublicznych placówek oświatowych dla których Gmina Michałowice nie jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 90 ust.1, ust. 2b i ust. 2d  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz.2156 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XI/101/2015 Rady Gminy Michałowice  z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 10922) zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 01 kwietnia 2016 roku ustala się wysokość dotacji na jednego ucznia (wychowanka) dla:

1) niepublicznych przedszkoli w wysokości 674,61 zł,

2) innych form wychowania przedszkolnego  w wysokości 359,79 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dotacji należnych od dnia  01 kwietnia  2016 roku.

Data publikacji: 25.04.2017 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2017 15:25
Wyświetleń: 14
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak