Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
19.01.2016 14:03

Rekrutacja do Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych

Szanowni Państwo,
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i 6-letnich

            Przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Michałowice  od  1 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2016/2017.

 

Dzieci  6 letnie (ur. 2010 r.), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych

w Szkołach Podstawowych w Komorowie, Michałowicach i Nowej Wsi.

 

Do Przedszkola Gminnego w Michałowicach, przyjmowane będą dzieci w wieku 3 - 5 lat (ur. 2011 - 2013 r.), do Przedszkola Gminnego w Nowej Wsi, przyjmowane będą dzieci w wieku 3 - 4 lat (ur. 2012 - 2013 r.), zaś do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Komorowie dzieci 5-letnie (ur. 2011),. zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające określone w ustawie o systemie oświaty następujące kryteria:

 

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 

 

 

Na pozostałe w przedszkolach wolne miejsca będą przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr XLII/409/2014 Rady Gminy Michałowice:

 

L.p

 

Kryterium

 

tak / nie

liczba punktów

1.

 

obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata

 

 

 

100

 

2.

 

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

 

 

80

3.

 

rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VI szkoły podstawowej lub do gimnazjum, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

 

 

60

4.

 

jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

 

 

 

40

5.

 

dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

20

 

Dzieci urodzone w roku 2011 i 2012, które już uczęszczają do przedszkoli publicznych i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w tym samym przedszkolu, nie biorą udziału  w rekrutacji wg. kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do przedszkoli po raz pierwszy. Wyjątkiem będą jedynie te dzieci, których rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne, od dnia 1 września 2016 r.

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w  dotychczasowej placówce, w grupie 4-latków i 5-latków w roku szkolnym 2016/2017, należy wypełnić  Deklarację pozostania  w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Formularz deklaracji, wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń można pobrać ze strony internetowej  oswiata.michalowice.pl lub w przedszkolu. Deklarację  należy złożyć w terminie do 29 lutego 2016 r., co zagwarantuje dziecku miejsce w dotychczasowej placówce od 1 września 2016 r.

 

 

Szanowni Państwo - Rodzice dzieci 6 letnich,  które w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do I klasy szkoły podstawowej

 

     Na mocy zmiany ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 35) dziecko 6 letnie objęte jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, który może  realizować w oddziale przedszkolnym.


Dziecko 6-letnie ma także  prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


Rekrutacja dzieci w wieku 6 lat do oddziałów przedszkolnych w Gminie Michałowice rozpoczyna się 1 marca 2016 r. Harmonogram rekrutacji będzie wywieszony w przedszkolach i szkołach podstawowych. Będzie można go także pobrać ze strony oswiata.michalowice.pl


Do oddziałów przyjmowane będą dzieci urodzone w 2010 r. Rodzice kandydatów składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z wymaganymi załącznikami, w wybranej szkole podstawowej. Wzór wniosku można pobrać ze strony oswiata.michalowice.pl lub w sekretariacie szkoły.

 

Dzieci 6 letnie, których rodzice zdecydują o podjęciu przez nie nauki w I klasie, zamieszkałe w obwodzie szkoły, składają do dyrektora Szkoły Podstawowej wniosek o przyjęcie do szkoły wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem  o korzystaniu przez dziecko z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony oswiata.michalowice.pl lub w sekretariacie szkoły.

Załączniki

Data publikacji: 19.01.2016 14:03
Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2016 15:49
Wyświetleń: 745
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak