Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
29.01.2021 08:25

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 2021 roku

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Michałowice  od 1 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na wolne miejsca, na rok szkolny 2021/2022.

Dzieci  6 letnie (ur. 2015 r.), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych:

 1. w  Szkole Podstawowej w Michałowicach – 2 oddz.
 2. w Przedszkolu w Michałowicach – 1 oddz.
 3. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie – 2 oddz.
 4. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi – 2 oddz.

Do Przedszkoli Gminnych w Michałowicach i Nowej Wsi, przyjmowane będą dzieci w wieku 3 - 5 lat (ur. 2016 - 2018 r.) zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające następujące kryteria określone  w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn.zm.) tzw. kryteria ustawowe:

 • Wielodzietność rodziny kandydata
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji prowadzonym z uwzględnieniem ww. kryteriów ustawowych w przedszkolu pozostaną wolne miejsca, będą na nie przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr XX/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r zmienionej Uchwałą nr XIV/185/2019 Rady gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2019 r.

 

L.p

Kryterium

tak / nie

liczba punktów

1.

obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata

 

100

2.

kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  lub dziecko, które ze względów zdrowotnych ma odroczone obowiązkowe szczepienie

 

80

3.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

 

60

4.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VIII szkoły podstawowej,  w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

 

40

5.

dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn.zm.)

 

20

 

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty wskazane we wniosku rekrutacyjnym.

Dzieci urodzone w roku 2016 i 2017, które już uczęszczają do przedszkoli publicznych i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w tym samym przedszkolu, nie biorą udziału  w rekrutacji wg. kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do przedszkoli po raz pierwszy. Wyjątkiem będą jedynie te dzieci, których rodzice zdecydują się na zmianę dotychczasowego przedszkola na inne, od dnia 1 września 2021 r.

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w grupie 4-latków i 5 - latków w roku szkolnym 2021/2022, należy wypełnić  Deklarację pozostania  w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Formularz deklaracji, wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń można pobrać ze strony internetowej  www.bip.cuw.michalowice.pl lub w przedszkolu. Deklarację  należy złożyć w terminie do 19 lutego 2021 r., co zagwarantuje dziecku miejsce w dotychczasowej placówce od 1 września 2021 r.

 

Załączniki

Data publikacji: 29.01.2021 08:32
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2021 15:24
Wyświetleń: 364
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak