Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
29.01.2021 09:00

Rekrutacja do Szkół Podstawowych

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynają naukę w I klasie szkoły podstawowej.

            Szkoły Podstawowe w Gminie Michałowice od 1 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2021/2022. Do klas I przyjmowane będą dzieci urodzone w 2014 roku. Zgodnie z przepisami do szkół publicznych przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Druk zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły można pobrać w placówkach oraz ze strony WWW. szkoły.

Kandydaci zamieszkali na terenie gminy Michałowice ale poza obwodem publicznej szkoły podstawowej zostaną przyjęci do I klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Dodatkowe kryteria dla kandydatów spoza obwodu szkoły, zostały określone w Uchwale nr XX/240/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 r.

Zgodnie z treścią uchwały, kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego tylko w przypadku gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, uwzględniając następujące kryteria:

  1. rodzeństwo kandydata uczęszcza  do tej samej szkoły lub do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły - 10 pkt;
  2. kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Michałowice – 8 pkt;
  3. miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 6 pkt;
  4. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 4 pkt;
  5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt.;

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:

  1. oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły,
  2. oświadczenie rodzica kandydata o zamieszkaniu na terenie Gminy Michałowice,
  3. zatrudnienie rodziców – zaświadczenie wydane przez pracodawcę lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  4. oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego w danej szkole,
  5. oświadczenie rodzica kandydata o zamieszkaniu krewnych dziecka (babci, dziadka) w obwodzie danej szkoły.

 

 

Załączniki

Data publikacji: 29.01.2021 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2021 12:08
Wyświetleń: 179
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak