Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
25.04.2018 16:00

Rekrutacja do żłobków na miejsca współfinansowane przez Gminę Michałowice

Przypominamy, że w związku z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy na świadczenie opieki nad dziećmi do lat 3, wybrane w nim żłobki rozpoczęły rekrutację dzieci na miejsca dofinansowane przez Gminę Michałowice. Liczba tych miejsc jest ograniczona, dlatego też termin zgłoszenia może okazać się ważny.

 

lp.

Nazwa oferenta

Koszt miesięczny ponoszony przez rodzica

za 1 dziecko

(w zł)

Liczba miejsc dofinansowanych przez Gminę zajętych przez dzieci już uczęszczające do żłobka

Liczba wolnych miejsc dofinansowanych przez Gminę

1

Niepubliczny Żłobek  "Radosny Brzdąc"
05-806 Komorów ul. Aleja Starych Lip 27

300,00 zł

7 miejsc

3 miejsca

2

Niepubliczny Klub Malucha "Prestige for Kids"
05-806 Komorów  ul. Krasińskiego 8

350,00 zł

3 miejsca

3 miejsca

3

Niepubliczny Żłobek "Misie Patysie"
05-806 Nowa Wieś ul. Wiśniowa 3

400,00 zł

3 miejsca

10 miejsc

4

Niepubliczny Żłobek  "Sasanka"
05-806 Nowa Wieś ul. Sasanek 6a

500,00 zł

14 miejsc

11 miejsc

5

Niepubliczny Żłobek "Gumisiowy Raj"
05-816 Reguły ul. Królewska 2

500,00 zł

2 miejsca

8 miejsc

6

Niepubliczny Żłobek

05-806 Komorów ul. Turkusowa 5

500,00 zł

9 miejsc

16 miejsc

 

Wszystkie żłobki, które oferują dofinansowane miejsca muszą przestrzegać zasad i kryteriów rekrutacji określonych przez Gminę. Kryteria przyjęć dzieci umieszczamy poniżej.

 

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI  NA MIEJSCA WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MICHAŁOWICE W ŻŁOBKACH NIEPUBLICZNYCH

 

 1. Podmiot organizujący opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z warunkami konkursowymi zamieszczonymi w ogłoszeniu prowadzi rekrutację na miejsca przyznane przez komisję konkursową w ofercie konkursowej do 30 sierpnia 2018 r.
 2. Organ prowadzący żłobek powołuje Komisję Rekrutacyjną składającą się z co najmniej dwóch członków.
 3. Czas trwania rekrutacji nie może być krótszy niż 5 dni.
 4. Informacja o planowanym naborze na miejsca współfinansowane przez Gminę Michałowice zostaje udostępniona:
  1. w żłobku na tablicy ogłoszeń,
  2. na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice,
  3. na  tablicach ogłoszeń na terenie gminy.
 5. Opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3 a w szczególnych uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie do 4 roku życia, mogą zostać objęte dzieci, które łącznie spełniają poniższe warunki:
  1. są w wieku od 1 roku do 3 lat a w szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie, do 4 roku życia.
  2. mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Michałowice,
  3. przynajmniej jeden z rodziców /opiekunów dziecka odprowadza podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie,
  4. nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców/opiekunów.
 6. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:

 

L.p

 

Kryteria dostępu (niepunktowane)

 

1.

Zamieszkanie na terenie Gminy Michałowice, (potwierdzone zameldowaniem lub umową najmu/użyczenia domu lub mieszkania)

 

2.

Odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego w Pruszkowie, przynajmniej przez jedno
z rodziców/opiekunów (potwierdzone 1 stroną rocznego zeznania ) PIT

 

 

Kryteria dodatkowe (punktowane)

 

1.

Wielodzietność rodziny dziecka

Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. Oświadczenie rodziców.

10 pkt

2.

Rodzice dziecka pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym

Zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni (szkoły) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dwoje rodziców

10 pkt

Jedno z rodziców

5 pkt

3.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym

Zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni (szkoły) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

20 pkt

4.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem  przez rodzica dziecka.

5 pkt

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka . Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.

 

 1. W przypadku liczby zgłoszeń powyżej oferowanej przez podmiot liczby miejsc współfinansowanych przez Gminę Michałowice, o przyjęciu na miejsca współfinansowane przez Gminę Michałowice decyduje kolejność na liście, wg uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych (im większa liczba punktów tym wyższe miejsce na liście). W przypadku uzyskania równej ilości punktów decyduje kolejność złożenia wniosku.
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor na podstawie protokołu Komisji Rekrutacyjnej, który zawiera listę osób ubiegających się o miejsca współfinansowane przez Gminę Michałowice, uwzględniając uzyskaną liczbę punktów rekrutacyjnych. W przypadku grup wiekowych listy przygotowane powinny być odpowiednio dla każdej grupy.
 3. Komisję Rekrutacyjną powołuje Organ Prowadzący. Komisja powinna składać się z co najmniej 2 członków.
 4. W przypadku rezygnacji rodziców z miejsca opieki współfinansowanego przez Gminę Michałowice, na zwolnione miejsce przyjmowane są dzieci z uwzględnieniem kolejności na liście, z zastrzeżeniem uwag zawartych w punkcie 7.
 5. W przypadku posiadania wolnych miejsc przyznanych przez komisję konkursową, rekrutacja może być prowadzona przez cały okres obowiązywania umowy z Gminą Michałowice.
 6. Podmiot zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przeprowadzonej rekrutacji z wyszczególnieniem liczby złożonych deklaracji. Wójt Gminy Michałowice za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych  Gminy Michałowice może zwrócić się do podmiotu o przedstawienie protokołu przed podpisaniem umowy zlecającej usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 

 

 

 

Data publikacji: 25.04.2018 16:00
Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2018 16:00
Wyświetleń: 270
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak