Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
22.03.2023 10:20

Wójt Gminy Michałowice

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, ul. Główna 96 05-806 Nowa Wieś

 

 1. Organ prowadzący szkołę:
  Gmina Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05 – 816 Michałowice.
 2. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, Nowa Wieś, ul. Główna 96, 05 – 806 Komorów
 3. Wymagania wobec kandydatów:
  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.z 2021 r. poz. 1449 ze zm.).
 4. Wymagane dokumenty:
  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)  oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo,
   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
   • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
   • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
   • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 289 ze zm.),
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 342)– w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1763 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.),
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 5. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane oraz każda strona parafowana. Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.
 6. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem mailowym oraz z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi”  w terminie do 6 kwietnia 2023 r. do godz. 16:00. Oferty można składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Michałowice).
 7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Michałowice. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci na stanowisko dyrektora zostaną powiadomieni pisemnie.

Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31 ze zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pok. 119 lub pod nr tel. 22 350 93 18.

 

 

(-) Małgorzata Pachecka

 

Wójt Gminy Michałowice

Załączniki

Data publikacji: 22.03.2023 10:24
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2023 10:24
Wyświetleń: 272
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak