Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
18.03.2019 13:20

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice

UWAGA: Nastąpiło wydłużenie terminu składania ofert do 12.IV
 1. Organ prowadzący szkołę:
  Gmina Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05 – 816 Michałowice.
 2. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Szkolna 15,  05 – 816 Michałowice.
 3. Wymagania wobec kandydatów:
  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1597).
 4. Wymagane dokumenty
  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Michałowicach;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo,
   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego, o który mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca,  
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upoważnionego lekarza,
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.  U.  z  2018  r. poz.  1458 ze zm.),
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  –  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

Ponadto:

– oświadczenie zgodne z załącznikiem, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 1. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane oraz każda strona parafowana. Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach”, w terminie do  12 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30, w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, I piętro, pok. 119 lub za pośrednictwem poczty na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice; Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05 – 816 Michałowice.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data wpływu do Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Michałowice. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci na stanowisko dyrektora zostaną powiadomieni pisemnie.

Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, pok. 119 lub pod nr tel. 22 350 91 60.

Załączniki

Data publikacji: 18.03.2019 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2019 13:19
Wyświetleń: 719
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak