Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
24.09.2018 14:59

"Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2018/2019

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach, a także zakupu materiałów edukacyjnych jest udzielana uczniom niepełnosprawnym.

Podstawą do korzystania z pomocy jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Poniżej warunki przyznania dofinansowania na rok szkolny 2018/2019.

 

 Do kogo kierowana jest pomoc?

 

 W roku szkolnym 2018/2019 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203 ), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy III dotychczasowej zasadniczej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły  specjalnej przysposabiającej do pracy lub
 • do klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego,

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy III szkoły podstawowej,
 • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

 

Jak ubiegać się o pomoc ?

 

 

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć wniosek do 5 października 2018 r., do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zakupu podręczników dokonują rodzice (prawni opiekunowie).

Zwrotu kosztów zakupu podręczników - dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Istotnym jest, by takie potwierdzenie zawierało imię i nazwisko ucznia, wskazywało szkołę i klasę, do której będzie on uczęszczał oraz wykaz zakupionych podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także kwotę zakupu, datę oraz podpis osoby kupującej.

W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

Wysokość pomocy, którą można otrzymać:

 

 do kwoty 175 zł – dla ucznia:

 1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

– uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

 

do kwoty 225 zł – dla ucznia:

 1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

– uczęszczającego do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy II i III branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

 

do kwoty 390 zł – dla ucznia:

 1. słabowidzącego,
 2. niesłyszącego,
 3. słabosłyszącego,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia;

 

do kwoty 445 – dla ucznia:

 1. słabowidzącego,
 2. niesłyszącego,
 3. słabosłyszącego,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

- uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasa IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasa IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego.

 

Akty prawne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków  udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1796)

Uchwała Nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu  pomocy uczniom w 2018 r.-„Wyprawka szkolna”

Szczegółowe informacje w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” znajdują się na stronie internetowej MEN http://www.men.gov.pl w zakładce: AKTY PRAWNE →RZĄDOWE PROGRAMY

Załączniki

Data publikacji: 24.09.2018 14:59
Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2018 14:59
Wyświetleń: 56
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak