Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
03.09.2019 09:55

"Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2019/2020

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego jest udzielona uczniom niepełnosprawnym.

Podstawą do korzystania z pomocy jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Poniżej warunki przyznania dofinansowania na rok szkolny 2019/2020.

  Do kogo kierowana jest pomoc?

  W roku szkolnym 2019/2020 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz.1287), uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020  do:

 

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klasy I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • do klasy I pięcioletniego technikum,
 • klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klasy I liceum sztuk plastycznych,
 • klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w liceum sztuk plastycznych.

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

 Jak ubiegać się o pomoc ?

  Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy złożyć wniosek do 10 września 2019 r., do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zakupu podręczników dokonują rodzice (prawni opiekunowie).

Zwrotu kosztów zakupu podręczników - dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Istotnym jest, by takie potwierdzenie zawierało imię i nazwisko ucznia, wskazywało szkołę i klasę, do której będzie on uczęszczał oraz wykaz zakupionych podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także kwotę zakupu, datę oraz podpis osoby kupującej.

W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

 Wysokość pomocy, którą można otrzymać:

  do kwoty 225 zł – dla ucznia:

 1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

– uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

 do kwoty 390 zł – dla ucznia:

 1. słabowidzącego,
 2. niesłyszącego,
 3. słabosłyszącego,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia;

 do kwoty 445 – dla ucznia:

 1. słabowidzącego,
 2. niesłyszącego,
 3. słabosłyszącego,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

- uczęszczającego do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I liceum sztuk plastycznych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Akty prawne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków  udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1342)

Szczegółowe informacje w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” znajdują się na stronie internetowej MEN http://www.men.gov.pl/web/edukacja/wyprawka-szkolna-2019

Załączniki

Data publikacji: 03.09.2019 09:58
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2019 09:58
Wyświetleń: 61
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak