Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
29.05.2019 14:35

Zarządzenie Wójta Gminy Michałowice

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w Uchwale Nr XXX/382/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice i zaprasza do składania ofert.

 

 1. Cel konkursu
  Celem konkursu jest zagwarantowanie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice miejsc w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w Uchwale Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Michałowice.
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
  Łącznie na realizację tego zadania przeznacza się szacunkowo:
  1. w roku 2019 –   64 198,40 zł,
  2. w roku 2020 – 128 396,80 zł,
   co stanowi łącznie       192 595,20 zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji
  1. Postępowanie w sprawie otrzymania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
  2. Niepubliczne przedszkole wyłonione w konkursie, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Michałowice.
  3. Dotacja będzie przekazywana na każdego ucznia, na rachunek bankowy przedszkola w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień będzie przekazana w terminie do dnia 15 grudnia.
  4. otrzymanie dotacji z budżetu Gminy Michałowice w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać osoby prowadzące niepubliczne przedszkola, wpisane do ewidencji niepublicznych przedszkoli prowadzonej przez Wójta Gminy Michałowice.
  5. Warunkiem ubiegania się o otrzymanie dotacji na realizację zadania publicznego przez oferentów jest złożenie zobowiązania do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 i art. 21 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz podanie informacji o planowanej liczbie uczniów. Powyższe zobowiązanie oraz informację należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  6. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana na wydatki określone w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
 4. Zakres, terminy i warunki realizacji zadania
  Zadanie określone otwartym konkursem ofert dla niepublicznych przedszkoli obejmuje zapewnienie realizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie gminy. Łącznie Gmina Michałowice zamierza pozyskać maksymalnie  14 miejsc w przedszkolach niepublicznych.
  1. Termin realizacji zadania obejmuje okres: od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 r.
  2. Miejsce realizacji zadania: Gmina Michałowice.
  3. Podmiot realizujący zadanie objęte otwartym konkursem zobowiązany jest do stosowania zasad, określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz w Uchwale Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice tj.:
   1. czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu nie może być krótszy niż pięć godzin dziennie,
   2. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, ustalony dla dzieci w wieku do 5 lat o którym mowa w pkt 3 lit. a , wyniesie nie więcej niż 1,00 zł za godzinę,
   3. przedszkole niepubliczne będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych,
   4. przedszkole niepubliczne zapewni liczbę wychowanków w oddziale nie przekraczającą 25 dzieci,
   5. przedszkole niepubliczne zapewni wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
   6. przedszkole niepubliczne będzie stosować zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone w rozdziale 6  art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).
  4. W przypadku, gdy zakwalifikowana liczba dzieci do danego przedszkola niepublicznego będzie niższa od deklarowanej w ofercie, osoba prowadząca przedszkole nie może odmówić rodzicom zakwalifikowanych dzieci przyjęcia do placówki.
  5. kolejności przyjęcia dzieci do danego przedszkola decyduje łączna liczba punktów uzyskanych podczas rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XX/239/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lutego 2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.
  6. Podmiot realizujący zadanie objęte otwartym konkursem, musi zapewnić następujące standardy wychowania przedszkolnego, obowiązujące w publicznych przedszkolach prowadzonych przez  Gminę Michałowice:
   1. zapewnić możliwość korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach od 7:00 do 17:00,
   2. realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego w godz. 8:00 – 13:00  (czas bezpłatnego nauczania dziecka w przedszkolu),
   3. uzgodnić stawkę żywieniową z Wójtem Gminy Michałowice,
   4. prowadzić w czasie poza realizacją podstawy programowej zajęcia dodatkowe, które muszą być realizowane w ramach opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w dziale IV pkt. 3 lit. b.
 5. Termin i miejsce składania ofert
  1. Oferty wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej w zamkniętej i podpisanej kopercie w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2019 r., do godz. 16:00, (liczy się data wpływu).
  2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach z nazwą i adresem oferenta, oznakowanych następująco:

„Oferta na realizację zadania publicznego – Zagwarantowanie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice miejsc w niepublicznych przedszkolach na zasadach określonych w Uchwale Nr XXX/381/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Michałowice.”

 1. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.
 2. Przed upływem terminu składania ofert pracownicy Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, udzielają oferentom stosownych wyjaśnień dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych pod nr tel. 22 350 91 58 w godzinach pracy: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Michałowice, p.117.
 1. Wymagana dokumentacja
  1. Obligatoryjnie należy złożyć:
   1. prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. Formularz oferty musi być zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
   2. załączniki do oferty:
    • - szkic sytuacyjny z zaznaczonym obszarem możliwego parkowania,
    • - opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieści się przedszkole,
    • -  oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych.
 2. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
  1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie otwartego konkursu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/383/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert  na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. Odrzucone zostaną oferty, które:
   1. wpłynęły po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
   2. nie zawierają informacji wskazanych w § 4 ust.1 Regulaminu,
   3. są podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta.
  2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Michałowice.
  3. Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę następujące kryteria, wskazane w uchwale XXX/383/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, którym można przyznać punkty od 0 do 10:
   1. baza lokalowa,
   2. wyposażenie sal i placu zabaw,
   3. poziom wykształcenia i doświadczenie kadry oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli, które mogą być wykorzystane w wychowaniu przedszkolnym,
   4. dostosowanie oferty pod względem potrzeb dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dodatkowych realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zajęć wchodzących w zakres pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
  4. Każdy członek Komisji konkursowej dokonuje oceny ofert wg. powyższej punktacji: maksymalna liczba punktów wynosi 40.
  5. Liczba punktów przyznanych poszczególnym oferentom biorącym udział w konkursie jest sumą punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji za każde kryterium.
  6. Komisja może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych dokumentów, udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji w wyznaczonym terminie.
  7. Komisja konkursowa ma prawo dokonania oględzin lokalu przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego, które wskazane są w ofercie jako podmioty do realizacji zadania. Oględziny przeprowadza się w obecności oferenta lub osoby wskazanej przez oferenta. Z oględzin sporządza się protokół, załączony do protokołu z rozpatrzenia ofert.
  8. Po analizie złożonych ofert przewodniczący komisji konkursowej przedłoży dokumentację konkursową Wójtowi Gminy Michałowice wraz ze wskazaniem ofert, które w ocenie Komisji rokują najwyższą jakość wykonania zadania.
  9. Ostateczną decyzję o zleceniu wybranym oferentom zadania podejmuje Wójt Gminy Michałowice.
  10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona:
   1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
   2. w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń;
   3. na stronie internetowej Gminy Michałowice.
 3. Gmina Michałowice zastrzega sobie prawo do:
  1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny.
  2. Dokonania korekty treści ogłoszenia.
  3. Dokonania zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.
  4. Dokonania wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
  5. Przedłużenia terminu składania wniosków.

 

Załączniki

Data publikacji: 29.05.2019 15:59
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2019 08:25
Wyświetleń: 144
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak