Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
09.03.2016 08:51

Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 31 grudnia 2015

zmieniające Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 25 września 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 i 4 w związku z § 3 ust. 1 Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnej Szkół stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 306, poz. 8163 z późn. zm.) i art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z póżń. zm) oraz § 15 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r., poz. 289)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu Nr 17/2015 Dyrektora ZOEAS z dnia 25 września 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Michałowice, załącznik do zarządzenia w § 3 otrzymuje brzmienie:

 

„§3.

Metodę wyliczenia wynagrodzeń dla nauczycieli przedstawia poniższy wzór:

 

S- miesięczne wydatki związane z prowadzeniem zajęć z uczniami niepełnosprawnymi,

n - liczba uczniów niepełnosprawnych w danej jednostce oświatowej,

u – liczba uczniów w danej jednostce oświatowej,

Σ Wn – suma wag przypisanych do niepełnosprawności ucznia,

P – wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w danej jednostce oświatowej”.

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Data publikacji: 09.03.2016 08:51
Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2016 14:15
Wyświetleń: 27
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak