Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
17.01.2017 12:14

Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora CUW z dnia 5 stycznia 2017

w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie § 1 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Z 2016r. poz. 10834) i art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r., poz. 289 z późn. zm)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się Regulamin zasad klasyfikacji wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Michałowice, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 33/2016 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół z dnia 31 grudnia 2015r.w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Michałowice.

 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.

Załączniki

Data publikacji: 17.01.2017 12:14
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2017 12:14
Wyświetleń: 275
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak