Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
17.01.2017 12:27

Zarządzenie Nr 11/2017 Dyrektora CUW z dnia 5 stycznia 2017

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie realizacji wydatków strukturalnych ponoszonych przez Centrum Usług Wspólnych i jednostki obsługiwane.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), § 1 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Z 2016r. poz. 10834), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1015) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255), zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Czynności polegające na wyodrębnieniu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki oświatowej dokonują dyrektorzy lub osoby upoważnione przez dyrektorów CUW i jednostek obsługiwanych, potwierdzając prawidłowość merytoryczną dokonywanego wydatku.
 2. Wydatek strukturalny to wydatek dotyczący realizacji określonego celu, zadania lub działania, poniesiony ze środków publicznych tj:
  1. środków budżetowych otrzymanych na realizację planu finansowego,
  2. środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów,
  3. darowizn,
  4. dotacji celowych.
 3. Aby wydatek można było zaliczyć do wydatków strukturalnych musi spełnić jednocześnie kilka kryteriów. Wydatek taki musi służyć rozwojowi jednostki oświatowej i być poniesiony w związku z realizacją określonego celu, zadania lub działania;
  1. na zakup nowych środków, które zwiększają ilość pozostających w dyspozycji jednostki oświatowej lub środków wymienionych na energooszczędne,
  2. w związku z podwyższeniem wartości środka trwałego,
  3. w związku z podnoszeniem standardu budynku,
  4. w związku z podnoszeniem poziomu i atrakcyjności zajęć,
  5. być ujęty w klasyfikacji wydatków strukturalnych,
  6. służyć społeczeństwu.
 4. W przypadku realizacji zadań finansowanych z udziałem środków UE, nie wykazuje się wydatków, które podlegają refundacji ze środków UE, niezależnie od tego, kiedy refundacja nastąpi. Wykazuje się w tym przypadku wydatki poniesione w części stanowiącej wkład publiczny krajowy stanowiący współfinansowanie krajowe.
 5. Do wydatków strukturalnych nie można zaliczyć:
  1. kar i grzywien,
  2. opłat za media, telefon, internet, gaz, energię elektryczną, wywóz nieczystości,
  3. wydatków poniesionych na wymianę sprzętu, wyposażenia, mebli i środków trwałych na nowe, lecz o tych samych parametrach,
  4. wydatków poniesionych w związku z remontem.

 

§ 2.

 1. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele  strukturalne, wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r  w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
 2. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do sprawozdania  jednostkowego wydatków należy wykazać wydatki ostateczne tj. wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł dany koszt realizacji zadania.
 3. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom tematycznym oraz kodom zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem i opisać według wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę dokonania wydatku (rachunek, faktura lub inny  dokument księgowy).
 4. Ustala się stosowanie następującej pieczęci w celu sklasyfikowania wydatków  strukturalnych według podanego wzoru.

 

Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego

 

w wysokości …………

(słownie ……………………………………/.)

Kod ………………………………

 

……………………              ………………………

(data)                          (podpis pracownika)

 

 

 1. Faktura lub inny dokument księgowy nieoznaczony pieczęcią wymienioną w § 2 ust.4 nie dokumentuje wydatku strukturalnego.
 2. Wydatki strukturalne dotyczące wynagrodzeń i pochodnych sporządzają pracownicy CUW odpowiedzialni za naliczanie płac. Wydruk sporządzany jest zbiorczo raz na kwartał i przekazywany do księgowości celem zaewidencjonowania.
 3. Księgowość CUW zgodnie z klasyfikacją wskazaną na pieczątce dokonuje ewidencjonowania wydatków strukturalnych w programie księgowym „Budżet” firmy Usługi Informatyczne Info- System R i T Groszek z/s w Legionowie  na koncie pozabilansowym 975  – wydatki strukturalne, stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu  państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Do konta 975-wydatki strukturalne prowadzona jest analityczna ewidencja księgowa z podziałem na odpowiednie kody z klasyfikacji wydatków strukturalnych.

 

§ 3.

 1. Główny księgowy sporządza jednostkowe sprawozdanie roczne Rb-WSa o wydatkach strukturalnych  i przedkłada  Skarbnikowi Gminy Michałowice do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.
 2. Sprawozdania sporządza się w złotych i groszach.
 3. Sprawozdania jednostkowe podpisują Dyrektor CUW i Główny Księgowy.
 4. W przypadku nie poniesienia przez jednostkę oświatową wydatków strukturalnych należy sporządzić sprawozdanie negatywne.

 

§ 4.

Przykłady wydatków strukturalnych według obszarów tematycznych i kodów klasyfikacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównej Księgowej CUW.

 

§ 6.

 1. Traci moc Zarządzenie Nr 38/2012 Dyrektora ZOEAS z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie realizacji wydatków strukturalnych dokonywanych przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
 2. Traci moc Zarządzenie Nr 39/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie z dnia 31 grudnia 2006r sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie realizacji wydatków strukturalnych dokonywanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.
 3. Traci moc Zarządzenie Nr 28/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowicach z dnia 31 grudnia 2006r sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie realizacji wydatków strukturalnych dokonywanych przez Zespół Szkół w Michałowicach.
 4. Traci moc Zarządzenie Nr 45/2012 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi z dnia 31 grudnia 2006r sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie realizacji wydatków strukturalnych dokonywanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi.
 5. Traci moc Zarządzenie Nr 29/2012 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowicach z dnia 31 grudnia 2006r sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie realizacji wydatków strukturalnych dokonywanych przez Gminne Przedszkole w Michałowicach

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Załączniki

Data publikacji: 17.01.2017 12:27
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2017 12:27
Wyświetleń: 515
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak