Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
27.12.2017 10:18

Zarządzenie Nr 34/2017 Dyrektora CUW z dnia 13 grudnia 2017

zmieniające Zarządzenie Nr 23/2016 Dyrektora ZOEAS Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 r.
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542)  oraz Uchwały Nr XXVIII/357/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 zarządzam, co następuje:
     
§ 1.
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2017r. w sposób następujący:
dział 750- Administracja publiczna    
rozdz.75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszyć o kwotę 2 250,00
§ 4300- zakup usług pozostałych zwiększyć o kwotę 2 250,00
dział 801- oświata i wychowanie    
rozdz.80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego    
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    
przedszkole niepubliczne Sióstr Misjonarek NMP w Komorowie zwiększyć o kwotę 4 000,00
przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek w Komorowie zwiększyć o kwotę 3 500,00
punkt przedszk.Pierwsze Kroki w Regułach zmniejszyć o kwotę 7 500,00
     
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Data publikacji: 27.12.2017 10:18
Data ostatniej modyfikacji: 27.12.2017 10:18
Wyświetleń: 8
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak