Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
17.01.2017 11:34

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora CUW z dnia 5 stycznia 2017

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i w jednostkach obsługiwanych.

Na podstawie: art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.  z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r.  w sprawie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2013r., poz. 289 z późn. zm.)  – Dyrektor  Centrum Usług Wspólnych zarządza, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się do stosowania dokumentację opisującą przyjęte w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i w jednostkach obsługiwanych zasady (politykę) rachunkowości, na którą składają się następujące dokumenty:

 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 3. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stanowią załącznik nr 3  do zarządzenia.
 4. Obieg dokumentów księgowych stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
 5. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych stanowi  załącznik nr 5 do zarządzenia.
 6. Opis systemu ochrony danych i ich zbiorów, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 2

 1. Traci moc Zarządzenie Nr 30/2015 Dyrektora Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
 2. Traci moc Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowicach z dnia 26 kwietnia 2012r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół w Michałowicach.
 3. Traci moc Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie z dnia 26 kwietnia 2012r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.
 4. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi z dnia 30 marca 2012r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi.
 5. Traci moc Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowicach z dnia 26 kwietnia 2012r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r .

Data publikacji: 17.01.2017 11:34
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2017 11:34
Wyświetleń: 2691
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak