Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
17.01.2017 11:36

Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora CUW z dnia 5 stycznia 2017

w sprawie ustalenia jednolitego zakładowego planu kont dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i jednostek obsługiwanych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z późn.zm.) oraz § 14 i 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r. poz. 289 z późn. zm.) – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zarządza co następuje:

 

§ 1

 1. Ustala się zakładowy plan kont w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.
 2. Ustala się wykaz programów komputerowych księgowo-finansowych, kadrowych używanych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.
 3. Ustala się zakładowy plan kont w Zespole Szkół w Michałowicach w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.
 4. Ustala się wykaz programów komputerowych księgowo-finansowych, kadrowych używanych w Zespole Szkół w Michałowicach w brzmieniu załącznika Nr 4 do zarządzenia.
 5. Ustala się zakładowy plan kont w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie w brzmieniu załącznika Nr 5 do zarządzenia.
 6. Ustala się wykaz programów komputerowych księgowo-finansowych, kadrowych używanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie w brzmieniu załącznika Nr 6 do zarządzenia.
 7. Ustala się zakładowy plan kont w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi w brzmieniu załącznika Nr 7 do zarządzenia.
 8. Ustala się wykaz programów komputerowych księgowo-finansowych, kadrowych używanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi w brzmieniu załącznika Nr 8 do zarządzenia.
 9. Ustala się zakładowy plan kont w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach w brzmieniu załącznika Nr 9 do zarządzenia.
 10. Ustala się wykaz programów komputerowych księgowo-finansowych, kadrowych używanych w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach w brzmieniu załącznika Nr 10 do zarządzenia.

§ 2

 1. Ustala się zasady funkcjonowania kont w w/w jednostkach w brzmieniu załącznika Nr 11 do zarządzenia.
 2. Ustala się wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych w w/w jednostkach w brzmieniu załącznika  Nr 12 do zarządzenia.
 3. Ustala się metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania w brzmieniu załącznika Nr 13 do zarządzenia.

 

§ 3

Nadzór merytoryczny i koordynację nad całością funkcjonowania planu kont powierzam Głównemu Księgowemu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.

 

§ 4

 1. Traci moc Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie jednolitego zakładowego planu kont Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
 2. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowicach z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie jednolitego zakładowego planu kont dla jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowicach.
 3. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie jednolitego zakładowego planu kont dla jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.
 4. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie jednolitego zakładowego planu kont dla jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi.
 5. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie jednolitego zakładowego planu kont dla Gminnego Przedszkola w Michałowicach.

 

§ 5

Zmiany w ewidencji księgowej są stosowane od roku 2017r.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r..

Data publikacji: 17.01.2017 11:36
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2017 11:36
Wyświetleń: 623
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak