Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
17.01.2017 11:59

Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora CUW z dnia 5 stycznia 2017

w sprawie zasad ewidencji zaangażowania wydatków w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i w jednostkach obsługiwanych.

Na podstawie: art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r.  w sprawie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r., poz. 289 z późn. zm.)  – Dyrektor  Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i w jednostkach obsługiwanych stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Za zaangażowanie wydatków budżetowych ujętych w planach finansowych odpowiadają Dyrektor CUW i dyrektorzy jednostek obsługiwanych.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

 

§ 4

  1. Traci moc Zarządzenie Nr 31/2015 Dyrektora ZOEAS z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.
  2. Traci moc Zarządzenie Nr 30/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.
  3. Traci moc Zarządzenie Nr 30/2015 Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowicach z dnia 31 grudnia 2015r w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków w Zespół Szkół w Michałowicach.
  4. Traci moc Zarządzenie Nr 35/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi z dnia 31 grudnia 2015r sprawie ewidencji zaangażowania wydatków w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi.
  5. Traci moc Zarządzenie Nr 28/2015 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowicach z dnia 31 grudnia 2015r sprawie ewidencji zaangażowania wydatków w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Załączniki

Data publikacji: 17.01.2017 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2017 11:59
Wyświetleń: 292
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak