Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
06.11.2018 14:24

Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora CUW z dnia 29 października 2018

zmieniające Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542)  oraz Zarządzenia Nr 224/ 2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 październikaa 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2018r. w sposób następujący:  
     
dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza ogółem zwiększenia 951,00
rozdz.85415- pomoc materialna dla uczniów ogółem zwiększenia 951,00
§ 3240- stypendia dla uczniów    
stypendia socjalne -dotacja zwiększyć o kwotę 951,00
     
§ 2.
Dokonać zmian w planie finansowym zadań zleconych CUW na 2018r. w brzmieniu załącznika nr 1b w sposób następujący:    
dział 801- oświata i wychowanie ogółem zwiększenia 2,41
rozdz.80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększyć o kwotę 2,41
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia  zmniejszyć o kwotę 1 997,59
§ 4300- zakup usług pozostałych  zwiększyć o kwotę 2 000,00
     
Plan po zmianach    881 820,77 zł
     
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Data publikacji: 06.11.2018 14:24
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2018 14:24
Wyświetleń: 10
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak