Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
27.03.2018 13:41

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora CUW z dnia 1 marca 2018

zmieniające zarządzenie nr 38/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia jednolitego zakładowego planu kont dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i jednostek obsługiwanych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395) oraz § 14 i 15 Rozporządzenia Ministra Finansów Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2017r., poz. 1911)  – Dyrektor  Centrum Usług Wspólnych zarządza, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 38/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia jednolitego zakładowego planu kont dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i jednostek obsługiwanych, w załączniku nr 11 w rozdziale 2. Konta pozabilansowe dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i jednostek obsługiwanych konto 980- „Plan finansowy wydatków budżetowych” otrzymuje brzmienie:

 

„Konto 980 służy do ewidencji wartości planu finansowego wydatków budżetowych.

Na stronie Wn konta 980 księguje się kwoty zatwierdzonego planu finansowego wydatków budżetowych oraz jego zmiany, z tym, że zwiększenia zapisem dodatnim, a zmniejszenia zapisem ujemnym. Księgowanie planu finansowego oraz jego zmian dokonywane jest na podstawie polecenia księgowania pod datą dokonania zmiany.

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetu oraz wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym.

Księgowania równowartości zrealizowanych wydatków budżetowych dokonuje się w momencie poniesienia wydatku pod wyciągiem bankowym.

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych – program komputerowy w księgowości automatycznie nanosi zmiany planu do poszczególnych klasyfikacji budżetowej zgodnie z wcześniej dokonanymi zmianami w planach finansowych jednostki. Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 27.03.2018 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2018 13:41
Wyświetleń: 117
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak