Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
26.04.2018 16:03

Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora CUW z dnia 6 kwietnia 2018

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice.

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się zasady przydziału i korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice dalej zwanym CUW. W zarządzeniu określa się: 

 1. Zasady przyznawania służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych w celach służbowych. 
 2. Obowiązki osób, którym przekazano służbowy telefon komórkowy do używania.
 3. Zasady zwrotu przyznanych służbowych telefonów komórkowych. 
 4. Zasady sprzedaży służbowych telefonów komórkowych dotychczasowym użytkownikom.

 

§ 2

 1. Służbowy telefon komórkowy przysługuje:
  1. Dyrektorowi CUW,
  2. głównemu księgowemu CUW,
  3. pozostałym pracownikom CUW.
 2. Przyznanie służbowego telefonu komórkowego pracownikom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie pisemnego wniosku pracownika, uzasadniając konieczność korzystania z telefonu komórkowego, zwanego dalej „wnioskiem”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 3. Dyrektor i główny księgowy CUW otrzymują służbowe telefony komórkowe bez konieczności składania wniosku.
 4. Decyzje w sprawach przyznania lub odmowy przyznania uprawnienia do korzystania z telefonu pracownikom podejmuje Dyrektor CUW.
 5. Koszt zakupu telefonów służbowych przez CUW nie może przekroczyć 2 000 zł brutto.

 

§ 3

 

Użytkownik, któremu przyznano telefon jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania niniejszego zarządzenia,
 2. posiadania włączonego telefonu w godzinach pracy i poza nimi,
 3. odbierania połączeń,
 4. wykonywania połączeń wyłącznie w sprawach służbowych,
 5. podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w celu ochrony telefonu przed utratą spowodowaną np. kradzieżą lub zgubieniem,
 6. w przypadku kradzieży lub zagubienia służbowego telefonu komórkowego, użytkownik obowiązany jest do natychmiastowego zablokowania u operatora sieci telefonii komórkowej karty SIM, oraz zawiadomienia najbliższego komisariatu Policji oraz poinformowania o zdarzeniu Dyrektora CUW,
 7. pokrycia kosztów zakupu przez CUW nowego telefonu, tej samej klasy, z powodu zawinionej utraty użytkowanego dotychczas aparatu komórkowego,
 8. złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 4

CUW pokrywa następujące koszty korzystania ze służbowego telefonu komórkowego:

 1. abonamentu,
 2. połączeń telefonicznych służbowych,
 3. napraw telefonu, jeżeli uszkodzenie nastąpiło nie z winy użytkownika.

 

§ 5

 1. Użytkownik, któremu przydzielono służbowy telefon komórkowy jest obowiązany zdać służbowy telefon komórkowy wraz z kartą SIM oraz innymi akcesoriami w przypadku: rozwiązania stosunku pracy, o ile nie nastąpi odsprzedaż telefonu; cofnięcia decyzji o przyznaniu pracownikowi telefonu.
 2. W przypadku niewywiązania się przez użytkownika z obowiązku, o którym mowa  w ust.1, CUW zgłosi operatorowi sieci telefonii komórkowej blokadę połączeń, a użytkownik obciążony zostanie wszelkimi kosztami za okres, w którym nie był uprawniony do korzystania z telefonu.  

§ 6

 1. Użytkownik, któremu przyznano telefon komórkowy może wystąpić o wykupienie aparatu telefonu wraz z akcesoriami za równowartość 1 zł plus VAT, w przypadku jego planowej wymiany na nowy wynikającej z umowy z operatorem bądź rozwiązania stosunku pracy.
 2. Zgodę na wykupienie, o której mowa w ust. 1 wyraża Dyrektor CUW.
 3. Podstawą sprzedaży będzie faktura wystawiona przez CUW.
 4. Na podstawie dokumentu potwierdzającego  dokonanie wpłaty, o której mowa w ust. 3, zdejmuje się z ewidencji ilościowo-wartościowej CUW przedmiotowy telefon komórkowy.
 5. W przypadku wniosku użytkownika dotyczącego przeniesienia na niego również własności karty SIM z aktywnym numerem telefonicznym, warunkiem dokonania cesji jest zgoda Dyrektora CUW i właściwego operatora. 
 6. Telefony nie wykupione przez użytkowników, po okresie trwania umowy, przechowywane są w depozycie przez okres 1 roku, a następnie przekazywane do utylizacji.

  

§ 7

Aktualni użytkownicy telefonów służbowych, składają oświadczenie, o którym mowa w § 3 pkt 8 w terminie do 7 dni od wejścia w życie Zarządzenia. Nowi użytkownicy składają oświadczenie niezwłocznie, po czym otrzymują służbowy telefon komórkowy.

 

§ 8

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się głównemu księgowemu i starszemu specjaliście ds. kadr.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Data publikacji: 26.04.2018 16:03
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2018 16:03
Wyświetleń: 368
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak