Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
05.07.2019 14:45

Zarządzenie nr 12/2019

zmieniające Zarządzenie Nr 4/201 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834 z póżn. zm.) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542 z późn.zm.)  oraz Uchwały Nr VII/89/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1.
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2019r. w sposób następujący:
dział 730- Szkolnictwo wyższe i nauka ogółem zwiększenia 53 000,00
rozdz.73016- pomoc materialna dla studentów i doktorantów wprowadzić kwotę  53 000,00
§ 3210-stypendia i zasiłki dla studentów    
     
dział 750- Administracja publiczna ogółem zwiększenia 75 590,00
rozdz.75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększyć o kwotę  75 590,00
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększyć o kwotę 70 000,00
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszyć o kwotę 11 710,00
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne  zwiększyć o kwotę 12 300,00
§ 4120- składki na Fundusz Pracy zwiększyć o kwotę 5 000,00
     
dział 801- oświata i wychowanie    
rozdz.80101- szkoły podstawowe zwiększyć o kwotę 1 940,00
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst zwiększyć o kwotę 1 940,00
Refundacja za naukę religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym    
rozdz.80104-  przedszkola zmniejszyć o kwotę  1 940,00
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst zmniejszyć o kwotę  1 940,00
nauka języka ukraińskiego     
     
dział 803- Szkolnictwo wyższe  ogółem zmniejszenia 53 000,00
rozdz.80309- pomoc materialna dla studentów i doktorantów zmniejszyć o kwotę  53 000,00
§ 3210-stypendia i zasiłki dla studentów    
     
dział 855 - rodzina    
rozdz.85505- tworzenie i funkcjonowanie żłobków    
§ 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
niepubliczny żłobek Misie Patysie zwiększyć o kwotę 4 000zł      
niepubliczny żłobek w Komorowie zmniejszyć o kwotę  109 800zł     
niepubliczny żłobek Sasanka zwiększyć o kwotę 28 000zł     
niepubliczny żłobek Radosny Brzdąc zwiększyć o kwotę 14 000zł     
niepubliczny żłobek Gumisiowy Raj zwiększyć o kwotę  15 000zł    
niepubliczny żłobek Presige for Kids zwiękyć o kwotę  4 000zł     
niepubliczny żłobek Mała Panda zwiększyć o kwotę 28 000zł     
niepubliczny żłobek Baśniowa Kraina zwiększyć o kwotę 16 800zł      
     
Plan po zmianach       10 844 288,00 zł
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Data publikacji: 05.07.2019 14:50
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2019 14:50
Wyświetleń: 15
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak