Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
06.11.2019 08:20

Zarządzenie Nr 21/2019 z dn. 31 pażdziernika 2019r.

zmieniające Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 r.
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542 z późn.zm.)  oraz Zarządzenia Nr 251/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 zarządzam, co następuje:
     
§ 1.
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2019r. w sposób następujący:
dział 750- administracja publiczna    
rozdz.75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejszyć o kwotę 460,00
§ 4220- zakup środków żywności  zwiększyć o kwotę 100,00
§ 4270- zakup usług remontowych  zmniejszyć o kwotę 2 000,00
§ 4280- zakup usług zdrowotnych zmniejszyć o kwotę 400,00
§ 4300- zakup usług pozostałych  zwiększyć o kwotę 3 329,00
§ 4410- podróże służbowe krajowe zmniejszyć o kwotę 600,00
§ 4440- odpisy na ZFŚS zwiększyć o kwotę 31,00
     
dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza    
rozdz.85415- pomoc materialna dla uczniów ogółem zwiększenia 10 000,00
§ 3240- stypendia dla uczniów    
stypendia socjalne -dotacja zwiększyć o kwotę 10 000,00
     
§ 2.
Dokonać zmian w planie finansowym zadań zleconych CUW na 2019r. w brzmieniu załącznika nr 1b w sposób następujący:
dział 801- oświata i wychowanie ogółem zwiększenia 36,10
rozdz.80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększyć o kwotę 36,10
§ 4300- zakup usług pozostałych  zwiększyć o kwotę 36,10
     
Plan po zmianach    11 025 069,43 zł
     
     
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Data publikacji: 06.11.2019 08:23
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2019 08:23
Wyświetleń: 7
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak