Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
05.12.2019 15:15

Zarządzenie Nr 23/2019 z dn. 4 grudnia 2019

zmieniające Zarządzenie Nr 4/201 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 r.
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834 z póżn. zm.) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542 z późn.zm.)  oraz Uchwały Nr XIV/178/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 zarządzam, co następuje:
     
§ 1.
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2019r. w sposób następujący:
dział 750- Administracja publiczna ogółem zwiększenia 170 000,00
rozdz.75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększyć o kwotę  170 000,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzić kwotę 170 000,00
dział 801- oświata i wychowanie ogółem zwiększenia 144 500,00
rozdz.80104-  przedszkola zwiększyć o kwotę 105 000,00
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększyć o kwotę 105 000,00
przedszkole niepubliczne Sióstr Misjonarek- zwiększyć o kwotę 10 000 zł     
przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole-  zwiększyć o kwotę 50 000zł     
przedszkole niepubliczne Sasanka- zwiększyć o kwotę 45 000zł     
     
rozdz.80106- inne formy wychowania przedszkolnego zwiększyć o kwotę 2 500,00
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst wprowadzić kwotę 2 500,00
punkty niepubl.Podkowa Leśna wprowadzić kwotę 2 500zł     
     
rozdz.80113- dowożenie uczniów do szkół zwiększyć o kwotę 20 000,00
§ 4300- zakup usług pozostałych  zwiększyć o kwotę 20 000,00
dowóz dzieci niepełnosprawnych    
     
rozdz.80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększyć o kwotę 17 000,00
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększyć o kwotę  17 000,00
przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole-zwiększyć o kwotę 9 000zł     
przedszkole niepubl Dobre Przedszkole- zwiększyć o kwotę  8 000zł     
     
dział 855 - rodzina ogółem zwiększenia 10 000,00
rozdz.85505- tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększyć o kwotę 10 000,00
§ 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększyć o kwotę 10 000,00
niepubliczny żłobek Misie Patysie zwiększyć o kwotę 5 000zł      
niepubliczny żłobek Gumisiowy Raj zwiększyć o kwotę  5 000zł    
     
Plan po zmianach                       11 349 569,43 zł
     
     
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Data publikacji: 05.12.2019 15:18
Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2019 15:21
Wyświetleń: 5
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak