Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
07.01.2020 08:20

Zarządzenie Nr 26/2019 z dn. 20 grudnia 2019

zmieniające Zarządzenie Nr 4/201 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 r.
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834 z póżn. zm.) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542 z późn.zm.)  oraz Uchwały Nr XV/200/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 zarządzam, co następuje:
     
§ 1.
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2019r. w sposób następujący:
dział 801- oświata i wychowanie ogółem zmniejszenia 744 800,00
rozdz.80101- szkoły podstawowe zmniejszyć o kwotę 2 100,00
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst zmniejszyć o kwotę 2 100,00
Refundacja za naukę religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym    
     
rozdz.80104-  przedszkola zmniejszyć o kwotę  353 000,00
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst zmniejszyć o kwotę  243 000,00
przedszk.niepubl.Warszawa zmniejszyć  o kwotę  120 000zł     
przedszk.niepubl.Pruszków zmniejszyć o kwotę 50 000zł     
przedszk.niepubl.Piastów zmniejszyć o kwotę 10 000zł     
przedszk.niepubl.Nadarzyn zmniejszyć o kwotę 40 000 zł    
przedszk.niepubl. Brwinów zmniejszyć o  kwotę zł 13 000zł     
przedszk.niepubl.Raszyn zmniejszyć o kwotę 5 000zł    
przedszk.niepubl.Grodzisk Mazowiecki zmniejszyć o kwotę 3 000zł    
przedszk.niepubl. Ożarów Maz. zmniejszyć o kwotę 2 000zł    
     
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszyć o kwotę 110 000,00
przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek- zmniejszyć o kwotę 20 000 zł    
prywatne przedszkole w Michałowicach- zmniejszyć o kwotę  15 000zł      
przedszkole nieubliczbne Bavi- zmniejszyć o kwotę 20 000zł     
przedszkole niepub.Prestige for Kids-  zmniejszyć o kwotę 10 000zł     
przedszkole niepubliczne Gumisiowy Raj- zmniejszyć o kwotę 10 000zł     
przedszkole niepubliczne Krokodylek- zmniejszyć o kwotę 25 000zł     
przedszkole niepub.Dobre Przedszkole- zmniejszyć o kwotę 10 000zł     
     
rozdz.80106- inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszyć o kwotę 70 000,00
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst zmniejszyć o kwotę 37 000,00
punkty niepubl.Warszawa zmniejszyć o kwotę 15 000zł     
punkty niepubl.Pruszków zmniejszyć o kwotę 10 000zł     
punkty niepubl.Piastów zmniejszyć o kwotę 5 000zł     
punkty niepubl.Raszyn zmniejszyć o kwotę 7 000zł     
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty zmniejszyć o kwotę 33 000,00
punkt przedszkolny Antoś- zmniejszyć o kwotę 1 000zł     
punkt przedszkolny Misie Patysie- zmniejszyć o kwotę 2 000zł    
punkt przedszk.Słoneczna Kraina Nowa Wieś- zmniejszyć o kwotę 18 000zł     
punkt przedszkolny Adaś- zmniejszyć o kwotę 8 000zł     
punkt przedszk.Słoneczna Kraina Komorów- zmniejszyć o kwotę 4 000 zł     
     
rozdz.80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszyć o kwotę  317 400,00
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszyć o kwotę  317 400,00
przedszkole niepubliczne Sióstr Misjonarek- zwiększyć o kwotę 1 000zł    
punkt przedszkolny Antoś- zmniejszyć o kwotę 15 000zł     
punkt przedszkolny Adaś- zmniejszyć o kwotę 100 000zł     
punkt przedszk. Słoneczna Kraina w Nowej Wsi- zmniejszyć o kwotę 25 000zł     
punkt przedszk. Słoneczna Kraina w Komorowie- zmniejszyć o kwotę 80 000zł     
punkt przedszkolny terapeutycznt Pierwsze Kroki- zmniejszyć o kwotę 80 000 zł    
prywatne przedszkole w Michałowicach- zmniejszyć o kwotę 18 400 zł    
przedszkole niepubl Dobre Przedszkole- zwiększyć o kwotę  8 000zł     
     
rozdz.80195- pozostała działalność zmniejszyć o kwotę 2 300,00
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe zmniejszyć o kwotę 2 300,00
     
dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza ogółem zmniejszenia 51 500,00
rozdz.85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejszyć o kwotę 36 500,00
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszyć o kwotę 36 500,00
punkt przedszk.Słoneczna Kraina w Nowej Wsi - zmniejszyć o kwotę 18 000 zł     
punkt przedszk.Słoneczna Kraina w Komorowie- zmniejszyć o kwotę 10 000 zł     
punkt przedszk.Adaś w Michałowicach- zmniejszyć o kwotę 5 000 zł     
punkt przedszk.terapeutyczny Pierwsze kroki w Regułach- zmniejszyć o kwotę 2 000zł     
prywatne przedszkole w Michałowicach- zmniejszyć o kwotę 1 500zł     
     
rozdz.85415- pomoc materialna dla uczniów zmniejszyć o kwotę 15 000,00
§ 3240- stypendia dla uczniów zmniejszyć o kwotę 15 000,00
stypendia socjalne-szkoły podstawowe zmniejszyć o kwotę    
     
dział 855 - rodzina ogółem zmniejszenia 37 100,00
rozdz.85505- tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejszyć o kwotę 37 100,00
§ 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejszyć o kwotę 37 100,00
niepubliczny żłobek w Komorowie zmniejszyć o kwotę  7 100zł     
niepubliczny żłobek Radosny Brzdąc zmniejszyć o kwotę 5 000zł     
niepubliczny żłobek Mała Panda zmniejszyć o kwotę 25 000zł     
     
Plan po zmianach        10 516 169,43 zł
§ 2.
Dokonać zmian w załączniku nr 1a - dochody w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2019r. w sposób następujący:
dział 750- Administracja publiczna ogółem zwiększenia 585,00
rozdz.75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiekszyć o kwotę 585,00
§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek zwiększyć o kwotę  500,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów zwiększyć o kwotę 85,00
(kwora dla płatnika płace 90zł, ZFŚS -5zł)    
     
Plan po zmianach    4 795,00 zł
     
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Data publikacji: 07.01.2020 08:26
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2020 08:26
Wyświetleń: 29
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak