Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
12.02.2019 12:35

Zarządzenie nr 6/2019

w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku.

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, stanowiącego załącznik do uchwały nr XVII/198/2016  Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z  2016 r. poz. 10834), oraz art. 13 a. ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Plan o którym mowa w § 1. zamieszcza się na stronie: www.cuw.michalowice.pl

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Data publikacji: 12.02.2019 12:35
Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2019 10:18
Wyświetleń: 25
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak