Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
01.03.2019 10:15

Zarządzenie nr 7/2019

zmieniające Zarządzenie Nr 4/201 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834 z póżn. zm.) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015r. poz.1542 z późn.zm.)  oraz Uchwały Nr V/44/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1.
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2019r. w sposób następujący:
dział 801- oświata i wychowanie    
rozdz.80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego    
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    
przedszkole niepubliczne Sióstr Misjonarek NMP w Komorowie zwiększyć o kwotę 53 000zł    
punkt przedszkolny Pierwsze Kroki w Regułach zmniejszyć o kwotę 62 500zł    
przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole-wprowadzić kwotę  10 580zł     
przedszkole niepubl Dobre Przedszkole- wprowadzić kwotę  9 500zł     
     
dział 855 - rodzina    
rozdz.85505- tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększyć o kwotę 50 400,00
§ 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększyć o kwotę 50 400,00
niepubliczny żłobek w Komorowie zmniejszyć o kwotę  84 000zł plan po zmianach 126 000zł     
niepubliczny żłobek Sasanka zwiększyć o kwotę 48 000zł plan po zmianach 168 000zł     
niepubliczny żłobek Radosny Brzdąc zwiększyć o kwotę 36 000zł plan po zmianach 84 000zł     
niepubliczny żłobek Presige for Kids wprowadzić kwotę 50 400zł plan po zmianach 50 400zł     
     
rozdz.85506- Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych zmniejszyć o kwotę 50 400,00
§ 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejszyć o kwotę 50 400,00
niepubliczny klub Presige for Kids zmniejszyć o kwotę 50 400zł plan po zmianach 0,00zł     

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: 01.03.2019 10:17
Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2019 10:17
Wyświetleń: 13
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak