Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
01.12.2020 09:59

Zarządzenie Nr 19/2020 z dn. 27 listopada 2020

zmieniające Zarządzenie Nr 28/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834 z póżn. zm.) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019r. poz.1718)  oraz Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1.
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2020r. w sposób następujący:
dział 750- Administracja publiczna ogółem zmniejszenia 43 500,00
rozdz.75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejszyć o kwotę  43 500,00
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszyć o kwotę 31 500,00
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne  zmniejszyć o kwotę 12 000,00
     
dział 801- oświata i wychowanie ogółem zmniejszenia 396 260,00
rozdz.80101- szkoły podstawowe zmniejszyć o kwotę 310,00
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst zmniejszyć o kwotę 310,00
Refundacja za naukę religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym    
rozdz.80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszyć o kwotę  25 000,00
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst zmniejszyć o kwotę 25 000,00
oddziały przedszkolne w Warszawie zmniejszyć o kwotę 25 000,00
     
rozdz.80104- przedszkola zmniejszyć o kwotę  56 060,00
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst zwiększyć o kwotę  21 940,00
przedszk.niepubl.Pruszków  zwiększyć o kwotę 43 460,00
przedszk.niepubl.Raszyn   zmniejszyć o kwotę 21 520,00
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszyć o kwotę 78 000,00
przedszkole niepubliczne Gumisiowy Kraj w Regułach zwiększyć o kwotę 20 000,00
przedszkole niepubliczne Krokodylek w Regułach zmniejszyć o kwotę 7 000,00
przedszkole niepub.Dobre Przedszkole w Komorowie zmniejszyć o kwotę 30 000,00
przedszkole niepub.Bavi w Pęcicach zwiększyć o kwotę 14 000,00
przedszkole niepubliczne Sasanka zmniejszyć o kwotę 75 000,00
     
rozdz.80106- inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszyć o kwotę 96 360,00
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst zmniejszyć o kwotę 19 000,00
punkty niepubl.Warszawa zmniejszyć o kwotę 4 000,00
punkty niepubl.Pruszków  zmniejszyć o kwotę 10 000,00
punkty niepubl. Brwinów zmniejszyć o kwotę 1 000,00
punkty niepubl. Podkowa Leśna zmniejszyć o kwotę 4 000,00
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty zmniejszyć o kwotę 77 360,00
punkt przedszkolny Misie Patysie zmniejszyć o kwotę 30 000,00
punkt przedszk.Słoneczna Kraina Nowa Wieś zmniejszyć o kwotę 27 360,00
punkt przedszk.Słoneczna Kraina Komorów zmniejszyć o kwotę 20 000,00
     
     
rozdz.80113- dowożenie uczniów do szkół zmniejszyć o kwotę  120 000,00
§ 4300- zakup usług pozostałych  zmniejszyć o kwotę 120 000,00
dowóz dzieci do szkół zmniejszyć o kwotę 70 000,00
dowóz dzieci niepełnosprawnych  zmniejszyć o kwotę 50 000,00
     
rozdz.80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszyć o kwotę  18 910,00
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszyć o kwotę  18 910,00
punkt przedszk. Inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie zwiększyć o kwotę 700,00
punkt przedszk. Słoneczna Kraina w Komorowie zmniejszyć o kwotę 15 000,00
przedszkole niepub.Dobre Przedszkole zmniejszyć o kwotę 4 610,00
przedszkole niepubl Dobre Przedszkole- zwiększyć o kwotę  8 000zł     
     
rozdz.80195- pozostała działalność zmniejszyć o kwotę 79 620,00
§ 3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszyć o kwotę 77 850,00
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe zmniejszyć o kwotę 1 100,00
§ 4300- zakup usług pozostałych  zmniejszyć o kwotę 670,00
     
     
dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza ogółem zmniejszenia 89 180,00
rozdz.85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejszyć o kwotę 55 880,00
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejszyć o kwotę 55 880,00
punkt przedszk.Słoneczna Kraina w Komorowie zmniejszyć o kwotę 10 000,00
punkt przedszk.Adaś w Michałowicach zmniejszyć o kwotę 30 000,00
punkt przedszk.terapeutyczny Pierwsze kroki w Regułach zmniejszyć o kwotę 18 000,00
punkt przedszk.inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie wprowadzić kwotę 1 300,00
przedszkole niepubliczne Bavi w Pęcicach zwiększyć o kwotę 820,00
     
rozdz.85415- pomoc materialna dla uczniów zmniejszyć o kwotę 13 300,00
§ 3240- stypendia dla uczniów zmniejszyć o kwotę 10 800,00
stypendia socjalne-szkoły podstawowe  zmniejszyć o kwotę 6 000,00
stypendia socjalne- liceum zmniejszyć o kwotę 1 800,00
stypendia socjalne-spoza terenu gminy zmniejszyć o kwotę 3 000,00
§ 3260- inne formy pomocy dla uczniów zmniejszyć o kwotę 2 500,00
stypendia socjalne i zasiłki losowe-szkoły podstawowe zmniejszyć o kwotę 1 500,00
stypendia socjalne i zasiłki losowe-ponadgimnazjalne zmniejszyć o kwotę 1 000,00
     
rozdz.85416- pomoc materialna  dla uczniów o charakkterze motywacyjnym zmniejszyć o kwotę 20 000,00
§ 3240- stypendia dla uczniów zmniejszyć o kwotę 20 000,00
     
dział 855 - rodzina ogółem zmniejszenia 105 000,00
rozdz.85505- tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejszyć o kwotę 105 000,00
§ 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejszyć o kwotę 105 000,00
niepubliczny żłobek Misie Patysie  zmniejszyć o kwotę 25 000,00
niepubliczny żłobek Sasanka  zmniejszyć o kwotę 45 000,00
niepubliczny żłobek Radosny Brzdąc  zmniejszyć o kwotę 15 000,00
niepubliczny żłobek Baśniowa Kraina zmniejszyć o kwotę 2 000,00
niepubliczny żłobek w Komorowie  zmniejszyć o kwotę 18 000,00
     
Plan po zmianach         10 820 086,90 zł
     
§ 2.
Dokonać zmian w załączniku nr 1a - dochody w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2020r. w sposób następujący:
dział 750- Administracja publiczna ogółem zzmniejszenia 1 385,00
rozdz.75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejszyć o kwotę 1 385,00
§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek zmniejszyć o kwotę 1 400,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów zwiększyć o kwotę 15,00
 (kwota dla płatnika-płace 20zł, ZFŚS -5zł )    
     
Plan po zmianach    3 340,00 zł
     
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Data publikacji: 01.12.2020 10:01
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2020 10:01
Wyświetleń: 5
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak