Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
23.12.2020 11:55

Zarządzenie Nr 22/2020 z dn. 18 grudnia 2020

zmieniające Zarządzenie Nr 28/2019 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 10834) i § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019r. poz.1718)  oraz Zarządzenia Nr 332/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1.
Dokonać zmian w złączniku nr 1- wydatki w planie finansowym CUW Gminy Michałowice na 2020r. w sposób następujący:
dział 750- administracja publiczna    
rozdz.75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego    
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne  zmniejszyć o kwotę 3 800,00
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia  zwiększyć o kwotę 3 800,00
dział 801- oświata i wychowanie    
rozdz.80104- przedszkola    
§ 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podst.porozumień między jst    
przedszk.niepubl.Gmina Pruszków zwiększyć o kwotę 4 600,00
przedszkola niepubliczne Ożarów Mazowiecki zmniejszyć o kwotę 4 600,00
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    
przedszkole niepubliczne Misjonarki w Komorowie zmniejszyć o kwotę  2 800,00
przedszkole niepubl Zielone Przedszkole w Granicy zwiększyć o kwotę  2 800,00
rozdz.80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego    
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    
punkt przedszk. Słoneczna Kraina w Komorowie zwiększyć o kwotę  9 100,00
punkt przedszkolny terapeutyczny Pierwsze kroki w Regułach zmniejszyć o kwotę  9 100,00
     
dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza    
rozdz.85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka    
§ 2540- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    
punkt przedszk.Adaś w Michałowicach zmniejszyć o kwotę  450,00
przedszkole niepubliczne Bavi zwiększyć o kwotę  450,00
     
dział 855 - rodzina    
rozdz.85505- tworzenie i funkcjonowanie żłobków    
§ 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    
niepubliczny żłobek Misie Patysie w Nowej Wsi zwiększyć o kwotę  2 400,00
niepubliczny żłobek Sasanka w Nowej Wsi zmniejszyć o kwotę  2 400,00
     
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
Data publikacji: 23.12.2020 12:37
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2020 12:37
Wyświetleń: 10
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak