Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XXXIV/428/2018 z dnia 20 lipca 2018 29.08.2018 12:22

w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXIII/423/2018 z dnia 15 czerwca 2018 29.08.2018 12:20

zmieniają ca Uchwalę Nr XXXII/402/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXXII/402/2018 z dnia 10 maja 2018 29.08.2018 12:19

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/382/2018 z dnia 15 lutego 2018 29.08.2018 12:18

w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2018

czytaj więcej

Uchwała Nr XXX/384/2018 z dnia 15 lutego 2018 18.07.2018 12:08

w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/359/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. 26.02.2018 11:48

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XXVIII/358/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. 08.01.2018 15:57

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

czytaj więcej

Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015 14.04.2017 11:34

w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

czytaj więcej

Uchwała nr XVIII/215/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 02.01.2017 08:48

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej

Uchwała nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 02.01.2017 08:47

w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu

czytaj więcej

Uchwała nr XIII/133/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2016 06.06.2016 13:34

w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice w roku 2016.

czytaj więcej

Uchwała nr XI/101/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015 06.06.2016 13:14

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

czytaj więcej

Uchwała nr XII/123/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015 06.06.2016 11:07

w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015 r. 28.07.2015 08:15

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

czytaj więcej

Uchwała Nr XLII/409/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 listopada 2014 r. 23.12.2014 08:15

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym

czytaj więcej
1 2 3 »