Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
25.07.2014 15:19

Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie nadania Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice regulaminu organizacyjnego.

w sprawie nadania Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice  regulaminu organizacyjnego.

Na podstawie § 3 ust. 5 Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: :Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice” (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 306, poz. 8163 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice nadaje się Regulamin organizacyjny w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 11/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie nadania Zespołowi Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice  regulaminu organizacyjnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

 

 

 

                                                                                            Załącznik do Zarządzenia nr 3/2014

      Dyrektora ZOEAS z dnia 24 lutego 2014 r.

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

ZESPOŁU  OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

GMINY MICHAŁOWICE

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny określa organizację, zakres i zasady funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Michałowice,
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Michałowice,
 3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Michałowice,
 4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora ZOEAS,
 5. Szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Michałowice,
 6. Przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Michałowice, przedszkola i punkty niepubliczne oraz żłobki  prowadzone przez inne podmioty niż gmina,
 7. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.

 

§ 3

 1. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, zwany dalej w skrócie „Zespołem” jest jednostką organizacyjną Gminy Michałowice.
 2. Zespół działa na podstawie:
  1. uchwały nr XIII/76/2003 rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice” (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 306, poz. 8163 ze zmianą)
  2. niniejszego regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁANIA I ORGANIZACJI ZESPOŁU

 

§ 4

 1. Zadaniem Zespołu jest wykonywanie obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej, kadrowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli z terenu gminy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego oświaty oraz funkcjonowania placówek oświatowych.
 2. Zadania Zespołu obejmują:
  1. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej oraz spraw kadrowych i organizacyjnych Zespołu,
  2. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej, kadrowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, z uwzględnieniem odpowiedzialności dyrektorów poszczególnych jednostek za całość gospodarki finansowej oraz sprawy kadrowe,
  3. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych przy planowaniu budżetów szkół i przedszkoli.
  4. przygotowanie sprawozdań finansowych obsługiwanych jednostek oraz Zespołu,
  5. sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem środków budżetowych przez dyrektorów jednostek oświatowych,
  6. przygotowanie dokumentacji przetargowej i prowadzenie zamówień publicznych w zakresie wspólnego przedmiotu zamówienia dla Zespołu i placówek oświatowych oraz zamówień dla placówek oświatowych,
  7. przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu działania Zespołu,
  8. prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych,
  9. przygotowanie list płac dla pracowników placówek oświatowych oraz dokonywanie przelewów,
  10. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy, prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne,
  11. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych  działających na terenie Gminy,
  12. prowadzenie spraw związanych z realizacją pomocy materialnej dla uczniów – stypendia, zasiłki szkolne, przygotowanie decyzji administracyjnych w tym zakresie do podpisu przez Wójta Gminy,
  13. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  14. prowadzenie spraw związanych z kontrolą obowiązku nauki,
  15. prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do placówek,
  16. nadzorowanie spraw z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w placówkach oświatowych,
  17. współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie organizacyjnego przygotowania roku szkolnego, przedkładanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy  zaopiniowanych arkuszy organizacji pracy placówek na nowy rok szkolny oraz aneksów do arkuszy organizacyjnych.
  18. prowadzenie kontroli w szkołach i przedszkolach w zakresie należącym do kompetencji organu prowadzącego,
  19. przygotowywanie konkursów na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych,
  20. przygotowywanie ocen pracy dyrektorów jednostek oświatowych,
  21. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom i dyrektorom nagród organu prowadzącego, wnioskowanie o nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej,
  22. prowadzenie postępowań w sprawach awansu zawodowego nauczycieli w zakresie należącym do zadań organu prowadzącego,
  23. wykonywanie i koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem sprawozdań i analiz zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej,
  24. inicjowanie rozwiązań w zakresie organizacji szkół i przedszkoli, skutkujących wprowadzeniem usprawnień oraz oszczędności w funkcjonowaniu tych placówek,
  25. sporządzanie corocznej informacji o realizacji zadań oświatowych.
   1. Działanie Zespołu ma charakter usługowy w stosunku do obsługiwanych szkół i przedszkoli, nie może naruszyć ich autonomii oraz kompetencji.
   2. Zespół wykonuje inne zadania zlecone przez organy gminy – Radę i Wójta.
   3. Rozporządzając środkami publicznymi Zespół ma określone wewnętrzne zasady prowadzenia rachunkowości, takie jak:
  26. jednolity zakładowy plan kont,
  27. instrukcję kasową,
  28. politykę  rachunkowości,
  29. ewidencjonowanie składników majątkowych,
  30. regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 1. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
 2. W Zespole obowiązuje instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt.
 3. W Zespole prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
  1. rejestr kancelaryjny – pisma przychodzące i pisma wychodzące,
  2. rejestr zarządzeń Dyrektora Zespołu,
  3. rejestr decyzji administracyjnych wydanych przez Wójta Gminy, a dotyczących spraw oświatowych,
  4. rejestr umów i zleceń,
  5. rejestr zamówień publicznych,
  6. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
  7. rejestr wniosków i zaświadczeń dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
  8. ewidencja szkół i placówek niepublicznych,
  9. rejestr skarg i wniosków,
  10. rejestr żłobków  i klubów dziecięcych.

 

§ 5

 1. Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Zespole obowiązuje  Kodeks Etyki Pracownika Zespołu.
 2. Oświadczenia pracownika o zapoznaniu z postanowieniami  Kodeksu Etyki Pracownika Zespołu i zobowiązanie do przestrzegania  zasad z niego wynikających  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 6

 1. Zespół jest jednostką budżetową.
 2. Zespół jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 3. Siedzibą Zespołu są Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.
 4. Zespół pracuje w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.

 

§ 7

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Wójt Gminy, a w zakresie finansowym Skarbnik Gminy.

 

§ 8

 1. W skład Zespołu wchodzą następujące stanowiska:
 1. Dyrektor
 2. Główny Księgowy
 3. Radca Prawny
 4. Stanowisko ds. księgowości
 5. Stanowisko ds. księgowości i obsługi kasy
 6. Stanowisko ds. kadrowych
 7. Stanowisko ds. płacowych
 8. Stanowisko ds. administracyjno – oświatowych
 9. Kierowca samochodu osobowo-towarowego
 1. Stanowiska mogą być jedno lub wieloosobowe.
 2. Schemat struktury organizacyjnej Zespołu określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

 

ROZDZIAŁ  III
DYREKTOR   ZESPOŁU

 

§ 9

 1. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. Dyrektor podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.
 2. Dyrektor jednoosobowo kieruje Zespołem i ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw należących do zakresu działania podległej jednostki organizacyjnej.
 3. Do zadań Dyrektora Zespołu w szczególności należy:
  1. podejmowanie decyzji zgodnie z prawem i obowiązującym statutem,
  2. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników,
  3. ustalenie wewnętrznej organizacji pracy Zespołu, w szczególności określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,
  4. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i wynagradzania  pracowników,
  5. ustalenie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych w Zespole i zapewnienie sprawności ich obiegu,
  6. nadzór nad wszystkimi sprawami prowadzonymi przez pracowników Zespołu,
  7. współpraca z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie działania Zespołu,,
  8. dokonywanie określonych analiz o sytuacji finansowo-kadrowej obsługiwanych placówek oraz zgłaszanie swoich uwag i propozycji Wójtowi ,
  9. opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli,
  10. zapewnienie pracownikom Zespołu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  11. przyznawanie nagród dla pracowników Zespołu.
 4. Dyrektor dysponuje środkami budżetowymi przydzielonymi w planie finansowym Zespołu.

 

ROZDZIAŁ  IV
ZAKRESY  ZADAŃ  PRACOWNIKÓW  ZESPOŁU

 

§ 10

Do zakresu zadań Głównego Księgowego w szczególności należy:

 1. kontrola dokumentów finansowych w celu zapewnienia właściwego przebiegu operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
 2. opracowywanie i wprowadzanie w życie  przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych  i rozliczania inwentaryzacji,
 3. nadzorowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy,
 4. dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
 5. zapewnienie pod względem finansowym realizacji umów na wykonanie usług i robót zawieranych przez jednostkę z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 6. przestrzeganie rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 7. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu Gminy, subwencji i innych będących w dyspozycji Zespołu, bieżące informowanie o ich realizacji Dyrektora Zespołu i dyrektorów szkół i przedszkoli,
 8. opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 9. wykonywanie kontroli wewnętrznej,
 10. dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych, aprobata wszystkich pism dotyczących spraw finansowych,
 11. prowadzenie księgowości analitycznej,
 12. zatwierdzanie dokumentów do wypłaty.

 

§ 11

Do zakresu zadań radcy prawnego należy:

 1. świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych,
 2. opracowywanie projektów aktów prawnych obowiązujących w Zespole,
 3. występowanie przed sądami i urzędami,
 4. inicjowanie rozwiązań usprawniających pracę Zespołu.

 

§ 12

Do zadań pracownika na stanowisku ds. księgowości w szczególności należy:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostek budżetowych w szkołach , przedszkolach i Zespole,
 2. prowadzenie analityki kont wydatków z podziałem na poszczególne rozdziały i paragrafy,
 3. uzgadnianie kont na koniec każdego miesiąca,
 4. prowadzenie spraw dotyczących funduszu socjalnego dla szkół, przedszkoli, Zespołu,
 5. sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania budżetu,
 6. prowadzenie księgi środków trwałych w Zespole,
 7. rozliczanie inwentaryzacji,
 8. wystawianie i rozliczanie kart drogowych kierowcy,
 9. dokonywanie analiz i rozliczeń środków finansowych na realizację zadań w szkołach, przedszkolach, Zespole, informowanie o ich stanie Głównego Księgowego i Dyrektora,
 10. przygotowanie dokumentacji do prowadzonych przez Zespół  zamówień publicznych,
 11. rozliczanie  dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz żłobków i klubów dziecięcych,
 12. prowadzenie spraw związanych z realizacją pomocy materialnej dla uczniów – stypendia, zasiłki szkolne, przygotowanie decyzji administracyjnych w tym zakresie  do podpisu przez Wójta Gminy,
 13. zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności.

 

§ 13

Do zadań pracownika na stanowisku ds. księgowości i obsługi kasowej w szczególności należy:

 1. prowadzenie spraw kasowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 2. podejmowanie i zabezpieczenie gotówki na wynagrodzenia pracowników szkół, przedszkoli i zespołu oraz rozliczanie wypłat,
 3. prowadzenie i sporządzanie raportów kasowych,
 4. ścisłe przestrzeganie wysokości ustalonego pogotowia kasowego,
 5. rozliczanie pobranych zaliczek na zakupy na podstawie decyzji Dyrektora,
 6. prawidłowe podejmowanie i zabezpieczanie gotówki w kasie,
 7. realizacja zadań wymienionych w § 12 niniejszego regulaminu.

 

§ 14

Do zadań pracownika na stanowisku ds. płacowych w szczególności należy:

 1. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników obsługiwanych placówek i Zespołu oraz ich bieżąca aktualizacja,
 2. sporządzanie list płac, nanoszenie wszelkiego rodzaju potrąceń i dodatków na podstawie decyzji i wykazów,
 3. sporządzanie przelewów bankowych,
 4. naliczanie i rozliczanie zwolnień lekarskich, zasiłków macierzyńskich i innych,
 5. dokonywanie pełnych rozliczeń z ZUS oraz ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków,
 6. naliczanie i rozliczanie podatku od wynagrodzeń i współpraca w tym zakresie z US,
 7. wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków,
 8. współudział w przygotowywaniu dokumentów dla pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,
 9. sporządzanie wydruków PIT8 i PIT11.
 10. wykonywanie i koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem sprawozdań i analiz zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej,
 11. uczestnictwo w kontrolach prowadzonych przez Zespół w placówkach oświatowych.

 

§ 15

Do zadań pracownika na stanowisku ds. kadrowych w szczególności należy:

 1. prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Zespołu, szkół i przedszkoli,
 2. prowadzenie dokumentacji związanej z dyscypliną pracy,
 3. rejestrowanie i wydawanie dokumentów kadrowych wynikających z akt osobowych,
 4. poświadczanie „za zgodność z oryginałem” dokumentów z zakresu zatrudnienia,
 5. rejestracja uprawnień pracowniczych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne lub rentowe, dodatki),
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z obecnością w pracy i urlopami pracowników Zespołu,
 7. kompletowanie i przekazywanie do właściwych oddziałów ZUS dokumentów pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,
 8. prowadzenie całości spraw związanych z wypadkami przy pracy,
 9. sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw kadrowych,
 10. prowadzenie postępowań w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
 11. przygotowanie dokumentacji konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,
 12. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 13. uczestnictwo w kontrolach prowadzonych przez Zespół w placówkach oświatowych.

 

§ 16

Do zadań pracownika na stanowisku ds. administracyjno – oświatowym w szczególności należy:

 1. prowadzenie spraw administracyjnych Zespołu,
 2. prowadzenie rejestrów i ewidencji Zespołu,
 3. przygotowanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z zamówieniami  publicznymi,
 4. rejestrowanie poczty przychodzącej i nadzorowanie jej obiegu,
 5. prowadzenie spraw zaopatrzenia Zespołu,
 6. przygotowanie rocznej informacji o stanie zadań oświatowych,
 7. przygotowanie projektów uchwał z zakresu działania ZOEASu,
 8. przygotowanie rocznego planu kontroli w placówkach oświatowych i realizacja kontroli,
 9. wstępne opiniowanie arkuszy i aneksów organizacji pracy szkół i przedszkoli,
 10. prowadzenie spraw związanych z wypadkami w placówkach oświatowych,
 11. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją dzieci i młodzieży do placówek oświatowych,
 12. rozliczanie dofinansowania do zakupów podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna”,
 13. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych 
 14. pracowników,
 15. prowadzenie spraw związanych z kontrolą obowiązku nauki,
 16. prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do placówek,
 17. uczestnictwo w kontrolach prowadzonych przez Zespół w placówkach oświatowych.

 

§ 17

Do zadań kierowcy samochodu osobowo-towarowego w szczególności należy:

 1. przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym,
 2. przestrzegania dyscypliny pracy,
 3. przestrzeganie praw i obowiązków wynikających z przepisów kodeksu drogowego,
 4. codzienne sprawdzanie stanu technicznego pojazdu,
 5. świadczenie usług przewozowych dla szkół i przedszkoli zgodnie z opracowanym harmonogramem,
 6. podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożenia podczas wykonywania pracy,
 7. bezwzględne informowanie dyrektora o ewentualnym braku uprawnień, umiejętności technicznych oraz innych możliwości pozwalających na wykonanie prac wynikających z polecenia dyrektora,
 8. dokonywanie zakupów dla prawidłowego funkcjonowania Zespołu,
 9. wcześniejsze uzgadnianie z dyrektorem trybu i sposobu wykonywania innych zleceń.

 

ROZDZIAŁ  V
PLANOWANIE  I  WYKONANIE  BUDŻETU

 

§ 17

 1. Budżet „oświaty” składa się z planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli oraz planu finansowego Zespołu, który uchwala Rada.
 2. Budżet „oświaty” opracowany jest zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Rady w sprawie określenia  procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.
 3. Dysponentem środków finansowych budżetu szkoły, przedszkola czy Zespołu, jest dyrektor jednostki, za co ponosi odpowiedzialność.
 4. Budżet realizowany jest zgodnie z opracowanym i przyjętym harmonogramem dochodów i wydatków.

 

§ 18

 1. Zespół dokonuje dyspozycji środków finansowych szkół, przedszkoli do wysokości planu finansowego danej placówki, wynikającego z organizacji (zatwierdzonej w planie organizacyjnym na dany rok) po uprzednim potwierdzeniu tej dyspozycji pod względem merytorycznym przez dyrektora lub upoważnionego pracownika.
 2. Dyspozycja środków finansowych następuje po sprawdzeniu dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym w Zespole przez głównego księgowego i zatwierdzeniu przez dyrektora placówki.
 3. Czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego podpisuje  dyrektor Zespołu i główny księgowy Zespołu lub osoby upoważnione.

 

ROZDZIAŁ  VI
PORZĄDEK  WEWNĘTRZNY  W  ZESPOLE

 

§ 19

 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę.
 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
  1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w Zespole,
  2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku,
  3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów   
  4. przeciwpożarowych,
  5. stosować się do przepisów prawa,
  6. planować swoją pracę mając na celu jej efektywność,
  7. dbać o dobra Zespołu, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których   
  8. ujawnienie mogłoby narazić Zespół na szkodę,
  9. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  10. przestrzegać w Zespole zasad współżycia społecznego i współdziałać z pozostałymi
  11. pracownikami przy realizacji zadań.
 3. Pracownicy Zespołu ponoszą odpowiedzialność służbową i dyscyplinarną przed Dyrektorem.
 4. Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają ich zakresy czynności.

 

§ 20

 1. Informacji w sprawach podstawowych z zakresu działania Zespołu jako całości udziela Dyrektor Zespołu.
 2. Główny księgowy oraz pracownicy udzielają informacji z zakresu swojego działania.
 3. W celu właściwego przekazywania informacji oraz zawiadamiania obywateli o zasadach pracy w Zespole publikuje się  informacje  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy.

 

ROZDZIAŁ  VII
POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

§ 21

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. Zmiany regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Załączniki

Data publikacji: 25.07.2014 15:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 427