Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
15.06.2015 09:33

Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia z dnia 10 czerwca 2015

w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1 Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnej Szkół stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 306, poz. 8163)w związku z art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

 

§ 2.

Wszystkich pracowników podlegających ocenie zobowiązuję do zapoznania się z ww. Regulaminem i do przestrzegania zasad, które on wprowadza.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 5/2010 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do

zarządzenia nr 12/15

z dnia 10 czerwca 2015 r.

REGULAMIN

okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.

 

§ 1.

 1. Pracownicy Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, zwani dalej Ocenianymi podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202) oraz w niniejszym regulaminie.
 2. Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych krócej niż sześć miesięcy.

 

§ 2.

Okresowej oceny dokonuje dyrektor ZOEAS, zwany dalej Oceniającym.

 

§ 3.

 1. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny, istotnej zmiany zakresu obowiązków lub zmiany zajmowanego przez niego stanowiska.
 3. W przypadkach, których mowa w ust.2 – ocena sporządzana jest w terminie jednego miesiąca od dnia powrotu Ocenianego do pracy, zmiany zakresu obowiązków lub stanowiska.
 4. Nowy termin sporządzenia oceny wyznacza na piśmie Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

 

§ 4.

 1. Ocena pracowników dokonywana jest na podstawie  kryteriów obowiązkowych wspólnych dla wszystkich Ocenianych. Wykaz kryteriów wraz z opisem wymaganych umiejętności, kompetencji i działań stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Okresowa ocena pracownicza dotyczy wywiązywania się przez pracownika samorządowego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz spełniania  kryteriów obowiązkowych.

 

§ 5.

 1. Oceny pracownika dokonuje się na piśmie w arkuszu okresowej oceny pracownika.
 2. Wzór arkusza oceny stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. Sporządzenie oceny na piśmie polega w szczególności na:
  1. określeniu stopnia spełniania przez Ocenianego kryteriów, przy uwzględnieniu następujących stopni:
   1. stopień bardzo dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany zawsze spełniał dane kryterium, niejednokrotnie w sposób przewyższający oczekiwania; za stopień ten Oceniany otrzymuje 10 punktów,
   2. stopień dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany prawie zawsze spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień ten Oceniany otrzymuje 7-9 punktów,
   3. stopień zadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany zazwyczaj spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień ten Oceniany otrzymuje 4 -6 punktów,
   4. stopień niezadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany często nie spełniał danego kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień ten Oceniany otrzymuje mniej niż 4 punkty,
  2. przyznaniu Ocenianemu oceny, przy uwzględnieniu uzyskanej przez Ocenianego sumy punktów za poszczególne kryteria, według następującej skali ocen:
   1. ocena bardzo dobra – w przypadku uzyskania 46 – 50 punktów,
   2. ocena dobra – w przypadku uzyskania 35 - 45 punktów,
   3. ocena zadowalająca – w przypadku uzyskania 24 - 30 punktów,
   4. ocena negatywna – w przypadku uzyskania poniżej  24  punktów;
  3. uzasadnieniu oceny, w którym Oceniający opisuje sposób wykonywania przez Ocenianego obowiązków.

 

§ 6.

 1. Przed dokonaniem czynności, o których mowa w § 5, Oceniający przeprowadza z Ocenianym rozmowę, zwaną dalej rozmową oceniającą. Termin rozmowy oceniającej wyznacza Oceniający informując o nim Ocenianego, co najmniej na dwa dni przed terminem rozmowy.
 2. Podczas rozmowy Oceniający:
  1. omawia z Ocenianym wykonywanie przez niego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań oraz spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny,
  2. określa w porozumieniu z ocenianym zakres wiedzy i umiejętności wymagających rozwinięcia,
  3. omawia z Ocenianym plan działań doskonalących umiejętności Ocenianego celem lepszego wykonywania przez niego obowiązków.

 

§ 7.

 1. Ocenianemu przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny sporządzonej na piśmie do dyrektora.
 2. Termin na złożenie odwołania kończy się z upływem 7 dni od dnia doręczenia oceny z zastrzeżeniem, iż przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia doręczenia oceny.
 3. Dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.
 4. O wyniku rozpatrzenia odwołania Oceniany zostaje poinformowany pisemnie.
 5. Odwołanie powinno być w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

 

§ 8.

 1. Arkusze oceny włączane są do akt osobowych pracownika.

 

§ 9.

 1. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.
 2. Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.

Załączniki

Data publikacji: 15.06.2015 09:33
Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2015 09:33
Wyświetleń: 664
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak