Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
25.01.2018 08:23

Zarządzenie Nr 41/2017 Dyrektora CUW z dnia 27 grudnia 2017

w sprawie zasad ewidencjonowania składników majątkowych.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  ( Dz. U. z 2017r. poz. 2342) zarządzam:

 

§ 1.

Stosowanie ewidencji ilościowo – wartościowej dla niżej wymienionych składników majątkowych (pozostałych środków trwałych):

  1. o wartości ewidencyjnej (przekraczającej 1000 zł),
  2. sprzętu komputerowego,
  3. sprzętu RTV (przekraczającego kwotę 300 zł),
  4. innych maszyn i urządzeń posiadających cechy indywidualne (np. numery fabryczne -przekraczającego kwotę 500 zł),
  5. wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje).

 

§ 2.

Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł i nie będące środkami dydaktycznymi ewidencjonuje się wartościowo umarzając je okresowo w oparciu o ustalone stawki.

 

§ 3.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) ewidencjonuje się w sposób uproszczony wyłącznie w jednostkach naturalnych (ilościowo).

 

§ 4.

Zobowiązuję wszystkich pracowników, którzy użytkują składniki majątkowe, a także pracowników zajmujących się ewidencją i kontrolą do przestrzegania zasad załączonych do zarządzenia.

 

§ 5.

Wszelkie zagadnienia nie uregulowane w niniejszych zasadach winny być rozpatrywane w oparciu o przepisy z zakresu rachunkowości.

 

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2005 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Gminy Michałowice z dnia 3 stycznia 2005r. sprawie zasad ewidencjonowania składników majątkowych.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Załączniki

Data publikacji: 25.01.2018 08:23
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2018 08:23
Wyświetleń: 208
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak