Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
20.01.2016 08:37

Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 29 grudnia 2015

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.

Na podstawie: art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.  z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r.  w sprawie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2013r., poz. 289 z późn. zm.)  – Dyrektor  ZOEAS zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania dokumentację opisującą przyjęte w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice zasady (politykę) rachunkowości, na którą składają się następujące dokumenty:

  1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  3. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stanowią załącznik nr 3  do zarządzenia.
  4. Obieg dokumentów księgowych stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
  5. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych stanowi  załącznik nr 5 do zarządzenia.
  6. Opis systemu ochrony danych i ich zbiorów, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice

z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku.

Załączniki

Data publikacji: 20.01.2016 08:37
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2016 08:37
Wyświetleń: 469
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak