Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
21.03.2019 14:05

Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.

„Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie niepublicznego żłobka”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizację. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy  Michałowice,  Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

 

 1. Podstawa prawna.
  Postępowanie konkursowe będzie przeprowadzone na podstawie art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409) zwanej dalej ustawą.
 2. Rodzaj zadania.
  Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególnych uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie do 4 roku życia, w formie niepublicznego żłobka. Zadanie dla dzieci spełniających łącznie wymienione poniżej warunki:
  1. są w wieku od 1 roku do 3 lat a w szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie, do 4 roku życia,
  2. zostały zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym zgodnie z kalendarzem szczepień obowiązkowych do 3 roku życia określonym przez Ministra Zdrowia (zgodnie z załącznikiem do zasad rekrutacji),
  3. mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Michałowice i przynajmniej jeden z rodziców /opiekunów dziecka odprowadza podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie,  jako mieszkaniec Gminy Michałowice ( adres zamieszkania podatnika wpisany na pierwszej stronie PIT-u za rok 2018, musi znajdować się na terenie Gminy Michałowice) lub posiadają kartę mieszkańca Gminy Michałowice.
  4. zostały wyłonione w drodze naboru według zasad rekrutacji określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia konkursowego.
 3. Środki na realizację zadania:
  1. W roku 2019 (od 1 września 2019 do 31 grudnia 2019) przewidywana kwota na realizację zadania za 4 miesiące wyniesie do 280 000 zł.
  2. W roku 2020 (od 1 stycznia 2020 do 31 sierpnia 2020) przewidywana kwota na realizację zadania za 8 miesięcy wyniesie do 560 000 zł.
  3. Maksymalna liczba dotowanych miejsc wynosi 100.
  4. Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny rok szkolny.
 4. Adresaci konkursu.
  Udział w konkursie mogą brać podmioty określone w art.8 ust.1 pkt 2-3 ustawy, prowadzące żłobek, posiadające wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Michałowice  zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409).
 5. Termin realizacji zadania.
  1. Zadanie będzie realizowane od dnia 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
  2. Podmiot składający ofertę może uwzględnić maksymalnie 1-miesięczną przerwę w pracy żłobka w okresie wymienionym w ust. 1.
 6. Miejsce realizacji zadania.
  Gmina Michałowice.
 7. Zasady realizacji zadania oraz wymagania stawiane realizatorom.
  1. Realizacja zadania będzie polegała na zapewnieniu dzieciom od ukończenia 1-go roku życia do lat 3  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie, do 4 roku życia, opieki w niepublicznym żłobku w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 do 10 godzin dziennie lub więcej, zgodnie z art.12 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,  względem każdego dziecka, w szczególności:
   1. przeprowadzeniu rekrutacji na miejsca współfinansowane przez Gminę Michałowice zgodnie z zasadami rekrutacji, określonymi przez Gminę Michałowice;
   2. zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków   domowych;
   3. zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
   4. prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
   5. współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających do żłobka;
   6. zapewnieniu wyżywienia przebywającym w żłobku dzieciom (koszt wyżywienia jest    kosztem odrębnym i nie stanowi przedmiotu konkursu);
   7. zapewnieniu opieki przez wykwalifikowany personel  w liczbie dostosowanej do liczby  uczęszczających dzieci;
   8. zapewnieniu przynajmniej jednej pielęgniarki lub położnej w żłobku do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci;
   9. zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków higienicznych i sanitarnych  w czasie przebywania w żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   10. przeznaczeniu środków finansowych przyznanych przez Gminę wyłącznie na wydatki bieżące żłobka z wyłączeniem:
    • wydatków na wyżywienie dzieci,
    • wydatków na inwestycje,
    • wydatków na zakup środków trwałych oraz licencji i oprogramowania,
    • kosztów powstałych przed datą i po dacie realizacji zadania publicznego.
  2. Zadanie może być powierzone podmiotowi, który:
   1. został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Michałowice;
   2. zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
   3. prowadzi żłobek zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
   4. posiada niezbędną bazę lokalową przystosowaną do realizacji zadania publicznego, spełniającą wymagania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72);
   5. działa na podstawie statutu oraz zgodnie z regulaminem organizacyjnym, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
   6. posiada kadrę spełniającą wymagania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368);
   7. zapewni realizację zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, treścią niniejszego ogłoszenia oraz zawartą umową.
 8. Opis realizacji zadania.
  1. Planowany dzienny wymiar godzin opieki nad dzieckiem:
   1. określony zostanie w umowie, zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka a Oferentem,
   2. nie może być mniejszy niż 8 godzin dziennie.
  2. Rekrutacja:
   1. oferent będzie zobowiązany do przeprowadzenia rekrutacji do żłobka na okres opieki od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r. w terminie oraz na zasadach określonych przez Gminę Michałowice na deklarowaną w ofercie liczbę wolnych miejsc w żłobku.
   2. dzieci które zostały przyjęte do żłobka na zasadach określonych w konkursie przeprowadzonym w roku 2018, mogą kontynuować  pobyt w żłobku, pod warunkiem złożenia przez rodziców:
    • - kserokopii 1 strony PIT-u za  2018 r.(adres zamieszkania podatnika wpisany na pierwszej stronie PIT-u za rok 2018, musi znajdować się na terenie Gminy Michałowice) lub karty mieszkańca Gminy Michałowice.
    • - zaświadczenia lekarskiego o odbyciu szczepień lub książeczki zdrowia z wpisami o szczepieniach. W przypadki gdy dziecko nie może być szczepione rodzic składa zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach i odroczeniu obowiązkowych szczepień.
  3. Prowadzenie i przekazywanie dokumentacji:
   1. Realizując zadanie Oferent będzie prowadził następującą dokumentację:
    • dokumentację dzieci zapisanych i uczęszczających do żłobka, w tym w szczególności:
    • - codzienne listy obecności dzieci,
    • - umowy zawarte z rodzicami/opiekunami prawnymi wraz z deklaracjami godzinowego pobytu dziecka w żłobku.
    • dokumentację procesu rekrutacji na miejsca współfinansowane przez Gminę Michałowice (m.in.: formularze zgłoszeniowe, oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, kserokopie pierwszej strony PIT-u, zaświadczenie lekarskie o szczepieniach, protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej i rozstrzygnięcia rekrutacji, listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka, tj. dzieci, które spełniły warunki rekrutacji, ale nie dostały się do żłobka ze względu na brak wolnych miejsc);
    • wyodrębnioną dokumentację księgową zadania publicznego w zakresie ewidencji otrzymania i wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;
    • dokumentację księgową w zakresie ewidencji wpłat rodziców/opiekunów prawnych, prowadzoną w sposób umożliwiający uzyskanie informacji dotyczących części składowych miesięcznej opłaty za opiekę nad dzieckiem;
    • sprawozdawczość statystyczną na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;
    •  rejestr skarg i wniosków obejmujący skargi wniesione pisemnie oraz skargi   wniesione ustnie do protokołu;
   2. Oferent, w celu rozliczenia opieki nad dziećmi, będzie zobowiązany do przekazywania Gminie Michałowice miesięcznych zestawień informacyjnych  o liczbie dzieci objętych opieką i występujących w tym okresie absencjach powyżej 10 dni w terminie do 5 dnia następnego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień do 15 grudnia. Wzór zestawień informacyjnych stanowi załącznik nr 3. Zestawienie informacyjne (cz.1 i 2) jest jednocześnie wnioskiem Oferenta o wypłatę dotacji.
   3. Za okres 1-miesięcznej przerwy wakacyjnej w pracy żłobka, oferent będzie zobowiązany do złożenia listy dzieci obecnych w żłobku w miesiącu poprzedzającym przerwę.
   4. Oferent będzie zobowiązany do sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3,w terminach i w sposób określonych przez Ministra właściwego do spraw rodziny.
   5. Oferent, w terminach wskazanych w umowie, będzie sporządzać rozliczenie roczne z przekazanej dotacji  i przekazywać je do Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice (dalej: CUW) na formularzu papierowym  oraz drogą elektroniczną (w systemie informatycznym).
   6. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości wykorzystywania otrzymanej dotacji, Oferent zobowiązany jest do zamieszczania na dokumentach źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych, sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Gminy, opisu o treści:
    „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Michałowice, w........roku, w kwocie...........zł, na podstawie umowy nr............... zawartej w dniu..............”
    oraz pieczęci i podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
   7. Oferenci, którzy będą realizować zadanie publiczne, będą zobowiązani do przechowywania dokumentów wytworzonych w związku z realizacją zadania publicznego przez okres co najmniej 5 lat, licząc od końca roku, w którym została udzielona dotacja.
  4. Monitoring realizacji zadania publicznego:
   1. Bieżący monitoring i kontrolę realizacji zadania prowadzą pracownicy CUW Gminy Michałowice oraz upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu Gminy Michałowice.
   2. W przypadku stwierdzenia, w wyniku bieżącej kontroli, nieprawidłowości lub uchybień w sposobie realizacji zadania, Oferent zobowiązany jest - w terminie wskazanym w protokole pokontrolnym - poinformować Gminę Michałowice o sposobie usunięcia tych nieprawidłowości lub uchybień.
  5. Obowiązki Oferenta dotyczące ochrony danych osobowych:
   Oferent jest administratorem danych osobowych, pozyskanych w trakcie realizacji zadania publicznego i spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  6. Obowiązki informacyjne Oferenta:
   1. Oferenci, których oferty zostaną wybrane w otwartym konkursie ofert oraz będą realizować zadanie publiczne są zobowiązani do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
   2. Oferent będzie zobowiązany do zamieszczenia w miejscu realizacji zadania publicznego oraz na swojej stronie internetowej  informacji o:
    • zasadach rekrutacji dzieci do żłobka na miejsca współfinansowane przez Gminę Michałowice,
    • wysokości kwoty dotacji przekazywanej przez Gminę Michałowice z tytułu opieki nad jednym dzieckiem w jednym okresie rozliczeniowym,
    • wysokości miesięcznej opłaty za opiekę nad dzieckiem, ponoszonej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz stawce dziennej wyżywienia,
    • danych kontaktowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice,
  7. Gmina Michałowice będzie uprawniona do rozpowszechniania w dowolnej formie –  w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazwy Oferenta oraz jego adresu, przedmiotu i celu, na który przyznano środki finansowe, a także informacji o wysokości przyznanych środków.
  8. Oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności związanej z realizacją zadania publicznego, nie później niż następnego dnia roboczego od daty zawarcia umowy w sprawie realizacji zadania publicznego i przedłożenia kopii tego dokumentu w Gminie Michałowice, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy w sprawie realizacji  zadania publicznego.
  9. Warunki płatności i rozliczenia dotacji oraz szczegółowe zapisy dotyczące realizacji zadania publicznego określa umowa w sprawie udzielenia dotacji.
 9. Koszty realizacji zadania
  1. Gmina Michałowice będzie współfinansować koszt opieki nad dziećmi do 3 lat, sprawowanej w formie żłobka, zgodnie z warunkami konkursu, wyłącznie w przypadku opieki sprawowanej w wymiarze minimum 8 godzin  dziennie względem każdego dziecka w terminie określonym w konkursie.
  2. Niniejszy konkurs nie obejmuje współfinansowania usługi wyżywienia dzieci. Koszt wyżywienia dzieci objętych opieką stanowi odrębny koszt, który jest pokrywany przez rodziców w formie odrębnej opłaty i nie może być składową kosztów przedstawionych w ofercie.
  3. Gmina Michałowice będzie współfinansować wyłącznie koszty opieki nad dziećmi, które zostały przyjęte do żłobka zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Michałowice.
  4. Okres rozliczeniowy, przyjęty na potrzeby realizacji niniejszego zadania, jest równy pełnemu miesiącowi, począwszy od pierwszego dnia roboczego miesiąca do ostatniego dnia roboczego tego miesiąca. W przypadku gdy dziecko zostanie przyjęte w trakcie miesiąca, dotacja będzie przysługiwać proporcjonalnie do czasu pobytu w żłobku.
  5. Kwota współfinansowania przez Gminę Michałowice kosztów opieki sprawowanej w formie żłobka wynosi 700 zł brutto za jeden okres rozliczeniowy sprawowania opieki nad jednym dzieckiem.
  6. W przypadku absencji dziecka trwającej powyżej 10 dni roboczych w okresie rozliczeniowym, wypłacana dotacja zostanie pomniejszona i będzie wynosić 80% wartości dotacji określonej w pkt. 5, tj. 560 zł brutto.
  7. W przypadku absencji dziecka trwającej powyżej 2 miesięcy, dotacja na dziecko nie przysługuje.
  8. Gmina Michałowice będzie przekazywać Oferentowi kwoty dotacji cyklicznie, w formie miesięcznych transz, po każdym okresie rozliczeniowym, w oparciu o złożony przez Oferenta wypełniony formularz miesięcznego zestawienia informacyjnego o liczbie dzieci objętych opieką i występujących w tym okresie absencjach powyżej 10 dni, z wyjątkiem wypłaty dotacji należnej za grudzień 2019 r., która zostanie wypłacona w tym samym miesiącu rozliczeniowym.
  9. Miesięczna dotacja, o której mowa w ust. 8, będzie przekazywana Oferentowi w terminie określonym w umowie po przedłożeniu przez Oferenta prawidłowo wypełnionego formularza miesięcznego zestawienia informacyjnego o liczbie dzieci objętych opieką i występujących w tym okresie absencjach powyżej 10 dni.
  10. Jeżeli w terminie do 30 września 2019 r. Oferent nie zrekrutuje przyznanej przez komisję liczby dzieci, Gmina Michałowice zastrzega sobie prawo do odpowiedniego zmniejszenia kwoty dotacji, uwzględniając rzeczywistą liczbę dzieci.
  11. Jeżeli w terminie rekrutacji do żłobka nie zgłoszą się dzieci na wszystkie przyznane przez komisję miejsca, na pozostające wolne miejsca mogą zostać przyjęte dzieci w trakcie obowiązywania umowy, pod warunkiem, że będą spełniać kryteria określone przez Gminę Michałowice do potrzeb rekrutacji.
  12.  Łączna liczba dzieci dotowanych przez Gminę Michałowice, przyjętych w rekrutacji w 2018 i 2019 r. oraz w czasie  trwania umowy, nie może przekroczyć łącznej liczby miejsc przyznanych przez komisje konkursową dla danego żłobka.
  13. Oferent może pobierać od rodziców/opiekunów prawnych opłaty w wysokości określonej w ofercie. Opłaty za dzieci przyjęte do żłobka w roku 2018 będą wnoszone w wysokości określonej w konkursie w 2019 r.
  14. Ustalona przez Oferenta miesięczna opłata za opiekę nad dzieckiem, uwzględnia wszystkie koszty związane z opieką, w tym w szczególności następujące części składowe: koszt wszystkich opłat za zajęcia o charakterze obowiązkowym, koszt wszystkich opłat za zajęcia dodatkowe o charakterze nieobowiązkowym, koszt zakupionych materiałów używanych podczas prowadzenia zajęć (np. materiałów plastycznych), koszt podania posiłku i nakarmienia dziecka, z wyłączeniem kosztów wyżywienia (stawki żywieniowej).
  15. Przekazane środki finansowe z dotacji Oferent jest zobowiązany wykorzystać do ostatniego dnia realizacji zadania, w każdym roku jego realizacji, tj.:
   1. za opiekę sprawowaną w okresie od dnia 01 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., Oferent jest zobowiązany wykorzystać kwotę dotacji w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.,
   2. za opiekę sprawowaną w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., Oferent jest zobowiązany wykorzystać kwotę dotacji w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  16. W przypadku przedłużenia umowy z oferentem na kolejny rok szkolny, Oferent jest zobowiązany wykorzystać środki finansowe z dotacji do ostatniego dnia realizacji zadania, w każdym roku jego realizacji, tj.:
   1. za opiekę sprawowaną w okresie od dnia 01 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., Oferent jest zobowiązany wykorzystać kwotę dotacji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.,
   2. za opiekę sprawowaną w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., Oferent jest zobowiązany wykorzystać kwotę dotacji w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  17. Środki niewykorzystane w terminach określonych w ust. 15 i 16 podlegają zwrotowi zgodnie z zasadami określonymi w umowie w sprawie udzielenia dotacji.
  18. Oferent może pobrać jednorazowo koszty opłaty wpisowej.
 10. Dokumenty składane w konkursie 
  1.  Adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja konkursu: www.michalowice.pl, www.cuw.michalowice.pl. Dokumentację konkursową można również uzyskać pod adresem: CUW Gminy Michałowice, 05 - 816 Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 pok. 119, w godzinach 8 00 – 16 00  (poniedziałek – piątek).
  2. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  3. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej, objętej przedmiotem konkursu. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
  4. Dokumenty świadczące o kwalifikacjach i doświadczeniu zatrudnionej kadry (opiekuńczej, zarządzającej, pielęgniarki/położnej, wskazane w pkt VII pkt 1 ppkt 7 i 8 ogłoszenia o konkursie – „Zasady realizacji zadania oraz wymagania stawiane realizatorom”) – dyplomy, świadectwa ukończenia specjalistycznych kursów, świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy wolontariackie z zakresu realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, poświadczenia odbycia stażu lub praktyk w opiece nad dziećmi do lat 3). Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe muszą zawierać szczegółowy okres sprawowania opieki nad dziećmi.
  5. Oświadczenie Oferenta o zapewnieniu usług specjalistów takich jak psycholog,  logopeda wraz z podaniem liczby godzin pracy lub wymiaru etatu.
  6. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (np.: umowa najmu/dzierżawy, akt własności, akt notarialny).
  7. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym zdjęcia żłobka

Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta..

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
  1. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonych  i opisanych kopertach (nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu), w terminie do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy Michałowice na parterze w sali obsługi interesantów.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone i zostaną zwrócone oferentowi (pod warunkiem umieszczenia na kopercie danych adresowych).
  3. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie organizatora konkursu w Regułach przy ul. Alei Powstańców Warszawy 1, dnia 25 kwietnia 2019 r.  godz. 1100  p. 119.
 2. Termin rozpatrzenia ofert.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 maja 2019 r.
 3. Ocena ofert
  Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
  Oceny oraz wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Michałowice, składająca się z 4 osób reprezentujących Gminę Michałowice.
  1. Ocena formalna obejmuje:
   1. złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osoby upoważnione, zgodnie z przedłożonymi dokumentami;
   2. złożenie wymaganych pieczątek Oferenta w miejscach wskazanych w ofercie;
   3. wypełnienie w ofercie właściwych miejsc, rubryk, tabel (nie należy zostawiać w ofercie pustych miejsc, rubryk, tabel; w przypadku gdy Oferent nie odnosi się do wszystkich informacji - należy wpisać w tabeli/ rubryce/miejscu oferty adnotację; „nie dotyczy”, a w kosztorysie „0”);
   4. poprawność kalkulacji kosztów pod względem formalnym;
   5. kompletność dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ogłoszeniu;
  2. Ocena merytoryczna oparta jest o poniższe kryteria, gdzie maksymalna suma punktów przyznana przez każdego członka komisji konkursowej wynosi 100 punktów.
   Oferty w kryterium koszt miesięczny ponoszony przez rodzica za 1 dziecko będą oceniane według następującego wzoru:

lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Kadra - kwalifikacje i doświadczenie

0 – 10 pkt

2.

Koszt miesięczny ponoszony przez rodzica za 1 dziecko

0 – 60 pkt

3.

Organizacja żłobka

- godziny otwarcia placówki

- zajęcia ze specjalistami

- warunki lokalowe

- warunki na placu zabaw

- oferta zajęć dodatkowych

0 – 20 pkt

4.

Doświadczenie podmiotu w realizacji zadania

0 – 5 pkt

5.

Wynik kontroli przeprowadzonej przez CUW

-bez zastrzeżeń                                                     - 5 pkt

-drobne uchybienia                                               - 4 pkt

-naruszenie zasad praw. żłobka                            - 3 pkt

-istotne uchybienia                                               - 2 pkt

-rażące uchybienia                                                - 1 pkt

-wiele rażących uchybień , naruszeń, błędów      - 0 pkt   

0 – 5 pkt

 

Oferty w kryterium koszt miesięczny ponoszony przez rodzica za 1 dziecko będą oceniane według następującego wzoru:

Liczba punktów dla danej oferty w kryterium ceny:

Wzór liczby punktów dla oferty

CENA NAJNIŻSZA – najniższy koszt miesięczny ponoszony przez rodzica za 1 dziecko ze wszystkich ofert złożonych w konkursie.

CENA BADANEJ OFERTY – koszt miesięczny ponoszony przez rodzica za 1 dziecko w badanej ofercie.

Oferta z najniższą ceną w kryterium koszt miesięczny ponoszony przez rodzica za 1 dziecko uzyskuje 60 pkt.

Oferty, które otrzymają mniej niż 75 pkt, nie zostaną zakwalifikowane do podpisania umowy z Gminą Michałowice.

Komisja przydzieli maksymalnie 100 dotowanych miejsc spośród ofert wyłonionych w konkursie.

 1. Gmina Michałowice zastrzega sobie prawo do:
  1. Odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
  2. Przeprowadzenia korekty ogłoszenia.
  3. Dokonania zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu oraz zmiany liczby miejsc opieki organizowanej w formie niepublicznych żłobków.
  4. Wezwania oferenta w trybie pilnym w celu wyjaśnienia i usunięcia braków formalnych, z zastrzeżeniem, że oferent musi się zgłosić i usunąć braki przed terminem zakończenia prac Komisji dotyczących oceny formalnej ofert.
  5. Negocjowania z oferentami warunków i kosztów realizacji zadania oraz terminu realizacji i zakresu rzeczowego zadania.
  6. Dokonania wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na maksymalnie 100 miejsc.
  7. Zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
  8. Przedłużenia terminu składania ofert.
  9. W przypadku unieważnienia konkursu organizator nie ponosi kosztów postępowania.
  10. Dokonania podziału dofinansowanych miejsc przez komisję konkursową pomiędzy wyłonione w konkursie żłobki, w przypadku większej liczby oferowanych miejsc niż liczba miejsc dofinansowanych przez gminę.
  11. Ogłoszenia dodatkowego konkursu pomiędzy 01.09.2019 r. a 31.08.2020 w przypadku niewykorzystania limitów przyznanych miejsc lub zwiększonego zapotrzebowania z jednoczesnym zwiększeniem środków finansowych przyznanych na to zadanie.
 2. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu.
  Informacje o wynikach oceny formalnej oraz rozstrzygnięcie konkursu zostaną opublikowane:
  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice,
  2. Na stronie internetowej Gminy Michałowice (www.michalowice.pl) i CUW Gminy Michałowice (www.cuw.michalowice.pl).
  3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.
 1. Załączniki.
  1. wzór oferty z załącznikami,
  2. zasady rekrutacji dzieci na miejsca współfinansowane przez Gminę Michałowice,
  3. wzór miesięcznego zestawienia informacyjnego.

Załączniki

Data publikacji: 21.03.2019 15:46
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2019 15:46
Wyświetleń: 820
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak