Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
25.01.2018 08:20

Zarządzenie Nr 39/2017 Dyrektora CUW z dnia 27 grudnia 2017

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i w jednostkach obsługiwanych.

Na podstawie: art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.  z 2017r., poz. 2342) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2017r., poz. 1911)  – Dyrektor  Centrum Usług Wspólnych zarządza, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się do stosowania w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i jednostkach obsługiwanych zasady (politykę) rachunkowości opisane w następujących dokumentach:

  1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  3. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stanowią
    załącznik nr 3  do zarządzenia.
  4. Obieg dokumentów księgowych stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
  5. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych stanowi  załącznik nr 5 do zarządzenia.
  6. Opis systemu ochrony danych i ich zbiorów, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice z dnia 5 stycznia 2017r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice i w jednostkach obsługiwanych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r .

 

Załączniki

Data publikacji: 25.01.2018 08:20
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2018 08:20
Wyświetleń: 659
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak