Centrum Usług Wspólnych
Gminy Michałowice
14.07.2020 14:00

CUW.231.2.2.2020

124
Dowóz dzieci do szkół w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 poprzez zakup biletów miesięcznych od 01.09.2020 do 25.06.2021 r.
Termin składania ofert: 22.07.2020 godzina: 12:00

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych do dwóch szkół położonych na terenie Gminy Michałowice:
 • Szkoła Podstawowa w Michałowicach,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

na trasie z domu do szkoły i z powrotem we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych w okresie 01.09.2020 r. – 25.06.2021 r.

 1. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części tj.:

Część I: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Michałowicach

Część II: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

 1. Wykonywanie przewozów może odbywać się na utworzonych przez Wykonawcę liniach komunikacyjnych, w ramach przewozów regularnych.
 2. Połączenia komunikacyjne na określonej drodze z miejscowości zamieszkania do szkoły i z powrotem muszą być zgodne z harmonogramem dowozów, o którym mowa w pkt. 19.
 3. Realizacja usługi nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób na podstawie stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły lub przedszkola,
 4. Wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie zakupu biletów miesięcznych, z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 5a i 8a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego (Dz. U z 2018 r. poz. 295 z późn. zm.) – zatem z uwzględnieniem ulgi wynoszącej 49% w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum,
 5. Bilet powinien być wystawiany na każdego ucznia dowożonego do szkoły, 
 6. Wykonawca zapewni bezpłatne bilety miesięczne dla opiekunów,
 7. Liczba dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów:

Część I:

 1. Reguły, 111 uczniów z przystanków:
 • ul. Zielona,
 • WKD,
 • ul. Wiejska,
 • ul. Żytnia/ul. Ogrodowa
 1. Opacz – Kolonia, 84 uczniów z przystanków:
 • WKD 
 • ul. Środkowa
 1. Michałowice Wieś, 24 uczniów z przystanków:
 • okolice ul. Poniatowskiego,
 • ul. Targowa.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenie/zwiększenie) liczby dowożonych uczniów do 10% (+/-10%). W związku z czym maksymalna liczba uczniów nie przekroczy 240.

Część II :

 1. Pęcice, 56 uczniów z przystanków:
 • ul. Pęcicka (PGR),
 • ul. Konwaliowa/ul. Pęcicka,
 • Kościół,
 • ul. Parkowa
 • ul. Leśna
 1. Sokołów, 30 uczniów z przystanków:
 • ul. Rodzinna,
 • ul. Ks. Woźniaka,
 1. Suchy Las. 6 uczniów

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (zmniejszenie/zwiększenie) liczby dowożonych uczniów do 10% (+/- 10%). W związku z czym maksymalna liczba uczniów nie przekroczy: 100.

 1. Wykaz dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) zostanie przekazany Wykonawcy przez dyrektorów Szkół do dnia 01.09.2020 r. po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian na liście dowożonych uczniów (do 10%), która jest wielkością szacunkową i związaną z tym zmianą adresów zamieszkania dzieci,  a także do wykazu dni nauki szkolnej. Różnica w ilości przewożonych dzieci nie będzie stanowić roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, poprzez faks lub e-mail.
 3. Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewniającymi kierowcy możliwość przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz osoby sprawującej opiekę nad dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym oraz sprawną wentylację i automatykę wszystkich drzwi.
 4. Na przedmiotową usługę składają się czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z domu do szkoły i po południu ze szkoły do domu.
 5. Dzieci powinny być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem i były zabierane niezwłocznie po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, zgodnie z opracowanym harmonogramem dowozów.
 6. Czas przebywania dzieci w podróży powinien być możliwie jak najkrótszy i nie powinien przekraczać 45 minut.
 7. Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych – godz. 8.00, powrót dzieci ze szkoły  w godz. 13.00 – 16.00 (szczegółowe godziny będzie zawierał harmonogram dowozów).
 8. Wykonawca zapewni dwukrotne odwożenie dzieci po zajęciach lekcyjnych.
 9. Planowana organizacja roku szkolnego:
 • ferie zimowe trwają od 18.01.2021 r. – 31.01.2021 r.,
 • wiosenna  przerwa  świąteczna trwa od 01.04.2021 r. – 06.04.2021 r.,
 • koniec roku szkolnego: 25.06.2021 r.
 1. Wykonawca musi dysponować taką liczbą pojazdów, która zapewni dowiezienie dzieci do szkół zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności  określonymi w pkt. 11, 12 i 13. Przy określaniu wielkości pojazdów planowanych do realizacji zamówienia Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej przewidywanych tras dowozu/odwozu uczniów celem sprawdzenia możliwości realizacji usługi wskazanym pojazdem na danej trasie.
 2. Wykonawca musi dysponować osobami: liczba kierowców musi być równa liczbie pojazdów wskazanych przez Wykonawcę do realizacji usługi (odrębnie dla każdej części). Wzrost liczby pojazdów realizujących zamówienie powoduje wzrost liczby kierowców.
 3. Każde dziecko powinno mieć zapewnione miejsce siedzące. Nadzór nad przewożonymi dziećmi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i opieki należy do Zamawiającego.
 4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie harmonogramu dowozów szkolnych. Harmonogram zawiera szczegółowy opis tras przejazdu, a w szczególności: godziny poszczególnych kursów, liczbę realizowanych km pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz liczbę dowożonych dzieci z danej miejscowości.
 5. Harmonogram dowozów zostanie ustalony przez Dyrektorów poszczególnych szkół w porozumieniu z Wykonawcą do dnia 10.09.2020 r.
 6. Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych, a tym samym zmiany liczby kilometrów, liczby przewożonych dzieci na poszczególnych kursach oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający akceptując ewentualne zmiany ma w szczególności na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz minimalizację kosztów dowozu.
 7. Dowozy dzieci do szkół mogą wyjątkowo odbywać się w sobotę w przypadku odpracowywania zajęć szkolnych. W takim przypadku dzień taki jest dniem nauki szkolnej.
 8. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych – niezależnych od przewoźnika odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, drogami alternatywnymi  w przypadku:
 • czasowej zmiany organizacji ruchu,
 • niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektora szkoły i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa,  a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  58 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  o ruchu drogowym (Dz. U. 2018, poz. 1990 z późn.zm.).
 3. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan techniczny pojazdu), a w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu – również dokument potwierdzający do dysponowania tym pojazdem oraz dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz zgłoszenia danego pojazdu do licencji, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
 4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia.

Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, a w szczególności wgląd do bieżącego harmonogramu dowozów  i odwozów w roku szkolnym 2019/2020.        

Załączniki

Data zmiany: 16.07.2020
Udzielono odpowiedzi na pytanie
Data publikacji: 14.07.2020 14:09
Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2020 19:36
Wyświetleń: 124
Opublikował: Bogdan Kwietniak
Ostatnio zmodyfikował: Bogdan Kwietniak